Föroreningar och avfall

Föroreningar och avfall

Vårt moderna samhälle producerar mängder av avfall och föroreningar. Vi arbetar för att förebygga och åtgärda skadligt avfall och föroreningar i våra kunders verksamheter. Med vårt heltäckande tjänsteutbud på området kan vi erbjuda hållbara, innovativa och långsiktiga lösningar som bidrar till ett renare och grönare samhälle.

Våra miljökonsulter arbetar med att skydda våra gemensamma livsmiljöer från föroreningar som kan skada både mark och vatten, luft och byggnader. Det stora användningsområdet av PFAS-ämnen har lett till en betydande spridning av PFAS i miljön. Vi tar fram rekommendationer på åtgärder för att minska exponeringen av ämnena.

Vi arbetar också med återvinningscentraler, kretsloppsparker, slutna parker, avfallshierarki, källsortering, projektering, bygg- och rivningsfall samt undervisning inom avfallsområdet. Vår kompetens sträcker sig hela vägen från förstudier och utredningar till strategisk planering, design, projektering och projektledning.


Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom bland annat:
  • Deponier – vi har bred erfarenhet inom deponiområdet och är med i hela processen, från inventering till projektering av åtgärder. För att få en bild av vad som finns i ett gammalt avfallsupplag och vilka typer av föroreningar som riskerar att spridas utför vi historiska inventeringar. Vid inventering av deponin tar vi bland annat fram förslag till handlingsplan och konkreta åtgärdsförslag.

  • Förorenade områden – vi utför bland annat undersökningar av mark, grund- och ytvatten, sediment, luft och byggnadsmaterial. Undersökningarna varierar kraftigt vad gäller omfattning och komplexitet beroende på bland annat objektets fysiska förutsättningar och tidigare potentiellt förorenande verksamheter.

  • Saneringsåtgärder – i entreprenadfasen verkar vi ofta som ett beställarstöd och ansvarar för att kontrollera miljöföroreningar under det pågående arbetet. Med vår teknikbredd och kompetens har vi goda förutsättningar att lösa komplicerade problem.

  • Miljötekniska markundersökningar – vi arbetar med föroreningar i byggnadsmaterial, jord, sediment, yt- och grundvatten samt luft. Vi utför även mer komplexa utredningar för till exempel deponier och pågående verksamheter.

  • Avfallsanläggningar – vi arbetar med flera utvecklingsprojekt för mottagning och behandling av farligt avfall. Vi bistår även med sekundära funktioner inom bland annat miljöskydd och brand- och explosionssäkerhet.
  • Sara Wrethed

    Divisionschef, Arkitektur, Byggnader & Miljö

  • Kontakta oss