Hållbarhetsworkshop

För att kunna hantera och diskutera hållbarhetsfrågor i uppdraget på ett effektivt sätt behöver vi skapa förutsättningar för samsyn. Det gör vi genom att inkludera och tydliggöra frågorna tidigt i projektet genom en workshop som preciserar arbetet till en gemensam målbild och konkret handlingsplan.

I samband med uppstarten av nya uppdrag brukar vi föreslå en workshop där relevanta uppdragsparter medverkar för att tillsammans definiera och precisera hållbarhetsmålen för det specifika uppdraget. Hållbarhetsmålen formuleras med utgångspunkt från beställarens och samhällets behov. Det möjliggör att man tidigt i uppdraget kan uppmärksamma och hantera risker och potentiella målkonflikter. Tillsammans skapar det mervärde och kan optimera nyttor per investerad krona för att nå hållbarhetsmål.

Workshopen resulterar i en konkret handlingsplan inklusive ansvarsfördelning för olika uppdragsparter. Handlingsplanen följs upp kontinuerligt för att säkerställa att uppsatta mål nås och att arbetet bedrivs systematiskt och arbetas in i relevanta uppdragshandlingar. 

  • Theo Voulgaridis

    Hållbarhetsstrateg

  • Kontakta oss