Visualisering: Norconsult

Eriksboskolan – generalkonsultuppdrag

Norconsult har som generalkonsult tagit fram handlingar för en ny skola som ska ersätta den gamla Eriksboskolan. Skolan kommer att bli en ny mötesplats för hela stadsdelen.

I uppdraget ingick också inomhus- och utomhusytor för anpassad grundskola. Norconsults uppdrag blev att skapa en välkomnande ny skola med hållbarhet i vid bemärkelse som signum. Byggnaden är planerad att delvis utföras i massivträ och omfattar även ny idrottshall och nytt storkök.

Skolans tomt är mycket långsmal med angöring längs i öster. Det har varit en utmaning att skapa en byggnad med ett tydligt hjärta varifrån man lätt når husets olika delar; matsal, idrottshall, bibliotek, administration och hemvister. I verksamheten ingår en stor anpassad grundskola som är placerad centralt i byggnaden.

Eriksboskolan ligger i ett av Göteborgs s k utsatta områden. Det har varit viktigt att skapa en skola som är hållbar i ordets alla bemärkelser och också signalerar att barnen är viktiga. Detta har vi försökt åstadkomma med hjälp av robusta och vackra material i sober och lite dämpad färgskala både ut- och invändigt.

Hållbarhetsworkshop bidrog med flera nyttor

För att konkretisera hållbarhetsfrågorna i uppdraget genomförde Norconsult en hållbarhetsworkshop där relevanta parter medverkade för att tillsammans precisera hållbarhetsmål. Dessa formulerades med utgångspunkt från beställarens och samhällets behov. Syftet var att skapa samsyn och tydlighet kring målsättningar och genomförande. Workshopen möjliggjorde att tidigt i processen uppmärksamma och hantera risker och eventuella målkonflikter och resulterade i en konkret handlingsplan inklusive ansvarsfördelning för olika uppdragsparter.


Klimatberäkning inklusive kostnadsberäkning

Tidigt i projektet genomfördes en klimatberäkning med programvaran One Click Carbon Designer för att identifiera möjlig klimatbesparing, utsläppsminskning, för olika alternativ exempelvis klimatförbättrad betong, trästomme, cellglasgrundläggning och EPD från specifik armeringstillverkare med låga utsläpp. Klimatberäkningen kompletterades med kostnadsberäkning för att se vilket alternativ som gav störst utsläppsminskning per investerad krona (CO2/SEK). Löpande klimatberäkningar genomfördes under hela uppdraget för att guida övriga konsulter vid val av utformning och teknisk lösning. Dessutom genomfördes en slutlig klimatberäkning av förfrågningsunderlaget enligt Stadsfastighetsförvaltningens krav på klimatberäkning.

  • Marcus Rydbo

    Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö

  • Kontakta oss