Stora torget, kvarteret Paraden
Foto: Järfälla kommun

Barkarbystaden

I Barkarby, nordväst om Stockholm håller en helt ny stadsdel på att växa fram. Vi har vunnit uppdraget att projektera den kommunala infrastrukturen samt dagvattensystemet.

Barkarbystaden är ett av Sveriges just nu största stadsbyggnadsprojekt, där det planeras för helt nya stadsdelar samt kollektivtrafik i form av bland annat en ny tunnelbanelinje.

I projektet bidrar vi med kompetenser inom gata, landskap, VA, dagvatten, ledningssamordning, konstruktion, trafik, arbetsmiljö och CAD-samordning. Vi ansvarar även för att ta fram en systemhandling för den kommunala infrastrukturen, där det bland annat ingår att gestalta 17 parker och torg i Barkarbystaden.


Multifunktionella stadsrum

Tillsammans med ett väl utbyggt nät av kollektivtrafik av olika typer minskas bilberoendet avsevärt. Strategin för gator, torg och parker är att skapa multifunktionella rum som kombinerar teknisk infrastruktur, biologisk mångfald och synliga dagvattenlösningar till vackra holistiska stadsrum och platser.

Projektering av dagvattensystem

I samband med exploatering av detaljplan III och IV har vi projekterat dagvattensystemet. Vi har även tagit fram dagvatten, samt skyfallsutredningar i syfte att komplettera och revidera befintliga utredningar som låg till grund för detaljplanernas samrådshandlingar. Uppdraget består av många olika etapper som löper under en längre tid.

Dagvattenåtgärder som planeras inom Barkarbystaden II och IV är bland annat skelettjordar med biokol, regnbäddar, perkolationsmagasin och avsättning- och fördröjningsmagasin. Skyfallsåtgärder som planeras är bland annat skyfallsstråk med nedsänkta parker och torg samt en skyfallspark.

  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Kontakta oss