Tillgänglighet

Tillgänglighet

Alla människor ska kunna delta i samhället på lika villkor. Därför är frågor kopplade till tillgänglighet och användbarhet en naturlig del i vårt gestaltningsarbete och projektering.

Vi erbjuder specialistkompetens inom tillgänglighet och användbarhet i den byggda miljön för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Våra experter har god förståelse för arkitekturen, byggtekniken och byggprocessen.


Certifierade sakkunniga inom tillgänglighet

Som samhällsbyggare har vi ett stort ansvar att arbeta systematiskt med tillgänglighetsfrågor i våra uppdrag. Vi är stolta över att ha flera av landets certifierade sakkunniga inom tillgänglighet och användbarhet och kan agera sakkunnigstöd genom hela projektcykeln – från projekterings- och byggskedet till färdig byggnad. Vi utför granskningar av handlingar i olika projekteringsskeden och tillgänglighetssyn på plats. Vi tar fram skriftliga granskningsutlåtanden som verifierar granskningarna och tillgänglighetssynen. Vi utför också tillgänglighetsinventeringar och ge förslag på åtgärder för att förbättra tillgängligheten i befintliga byggnader, lokaler och utomhusmiljöer.

Vi arbetar med en mängd olika byggnader och anläggningar såsom bostäder, arbetslokaler, kontorsbyggnader, handelsplatser, terminaler, skolor, förskolor, idrottsanläggningar, simhallar, aktivitetsparker, torg, friluftsområden och byggnader med höga kulturvärden.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef, Arkitektur

  • Kontakta oss