Samhällsbuller

Samhällsbuller

Att motverka buller ser vi som en viktig del i samhällsutvecklingen. Våra experter arbetar med att utveckla goda ljudmiljöer i våra samhällsbyggnadsprojekt.

Våra bullerexperter har mångårig erfarenhet av att hantera buller från bland annat vägtrafik, järnvägstrafik, industrier, verksamheter, vindkraftverk och skjutbanor. Vi har omfattande kompetens av olika bullerutredningar för till exempel översiktsplaner, detaljplaner, bostadsexploatering, skoletablering, industrietablering och befintlig bebyggelse.


Vi erbjuder kompetens inom bland annat:
  • Bullerkartläggningar, kommun- och landsomfattande
  • Bullerutredningar till Trafikverkets väg- och järnvägsplaner
  • Bulleranalyser till miljökonsekvensbeskrivningar
  • Bullermätning
  • Åtgärdsförslag för god ljudmiljö
  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Kontakta oss