industrimiljö

Utredning av industribuller, Bålsta

Norconsult har på uppdrag av Håbo kommun att genomfört en utredning av industribuller i Bålsta industriområde. Utredningen ligger till grund för detaljplanen för industriområdet Bålsta Kvarter 4.

Industribuller är en särskilt viktig typ av samhällsbullerprojekt, då industribuller historiskt har varit högljudda och störande för omgivningar. Idag är bullerkraven hårda, vilket kräver att bullerutredningar måste göras inför varje nybyggnation.


Beräkningar av ljudutbredning

Norconsult gjorde mätningar av befintlig verksamhet på plats. Beräkningar av ljudutbredning gjordes sedan med programmet SoundPlan. Som bas för beräkningarna konstrueras en tredimensionell modell av planområdet med vägar, järnvägar, industrikällor, byggnader och övriga ytor. Trafikmängder samt inmätta värden för industrikällor och andra bullerkällor läggs också in i modellen.

Bullermässiga belastningar

Resultatet av beräkningarna visade att områdets största bullermässiga belastning är inkommande godståg samt de hjullastare och truckar som lastar och lossar tågen samt flyttar pallar med material och produkter.

Riktvärden på industribuller är mycket striktare än för trafik överlag. Det huvudsakliga problemet att lösa i det här uppdraget blev därför att avgöra var de tåg som kommer med varor övergår från att vara reguljär trafik till att bli industribuller. Resultaten som Norconsult tog fram i utredningen blev sedan en del av det underlag som ligger till grund för detaljplanen för industriområdet Bålsta Kvarter 4.

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss