Hydrogeologi

Hydrogeologi

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med hydrogeologiska frågeställningar och riskbedömningar avseende grundvattenrelaterad omgivningspåverkan i både jord och berg. Vår drivkraft är att skydda våra yt- och grundvattenresurser och därmed bidra till att säkerställa en hållbar framtid.

Våra experter inom hydrogeologi arbetar med grundvattenutredningar i uppdrag som berör stora som små infrastruktursatsningar, dricksvattenresurser och vattenskyddsområden, deponier och föroreningar samt detaljplaner och nybyggnation. Utredningarna vi genomför ligger ofta till grund för tillståndsansökningar för miljödom.

Vi inser värdet av den konceptuella förståelsen för ett områdes hydrogeologi och kombinerar därför fältarbete med hydrogeologiska beräkningar och modellering. När det gäller fältarbete kan vi bistå med flera olika typer av tjänster, exempelvis:

  • Installation av grundvattenrör
  • Provpumpning
  • Infiltrationsförsök
  • Brunnsinventering
  • Geofysiska markundersökningar
  • Grundvattennivåmätning, ytvattenkartering och flödesmätning
  • Vattenprovtagning

Kontakt

Bernhard Gervide Eckel

Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

Kontakta oss