Hydrogeologi

Hydrogeologi

Vår drivkraft är att bidra till att säkerställa en hållbar framtid och detta gör vi genom att arbeta för att skydda våra yt- och grundvattenresurser. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med hydrogeologiska frågeställningar och riskbedömningar avseende grundvattenrelaterad omgivningspåverkan i både jord och berg.

Våra experter inom hydrogeologi arbetar med grundvattenutredningar i uppdrag som omfattar allt från stora infrastruktursatsningar till mindre projekt. Vi arbetar även med hantering av dricksvattenresurser och vattenskyddsområden, tillståndsprocesser, övervakning av deponiers yt- och grundvattenpåverkan samt prospektering av potentiellt nya vattentäkter. Vi tar även fram kontrollprogram och genomför mätningar för att hantera avvikelser av grundvattennivåer.

Vi inser värdet av den konceptuella förståelsen för ett områdes hydrogeologi och kombinerar därför fältarbete med hydrogeologiska beräkningar och modellering. När det gäller fältarbete kan vi bistå med flera olika typer av tjänster, exempelvis:

 • Installation av grundvattenrör
 • Provpumpning
 • Infiltrationsförsök
 • Brunnsinventering
 • Grundvattennivåmätning, ytvattenkartering och flödesmätning
 • Vattenprovtagning

Geofysiska markundersökningar

Våra erfarna geofysiker har kunskap inom närliggande tekniker så som hydrogeologi, geoteknik, förorenad mark och bergteknik. Detta gör det lättare att, tillsammans med beställaren, designa kostnadseffektiva och pricksäkra geofysiska undersökningar som kräver kunskap från olika discipliner.
Genom geofysiska markundersökningar tillsammans med geotekniska underlag kan vi hjälpa till att bestämma djup till berg, jordlagrens mäktighet samt lokalisera grundvatten, svaghetszoner, föroreningar, hålrum och begravda föremål i marken. De undersökningsmetoder vi kan bistå med är:

 • Elektrisk resistivitetstomografi
 • Georadar
 • Gammaspektrometri och porgasmätningar för radonproblem
 • Seismik
 • VLF
 • Borrhålsgeofysik
 • Bernhard Gervide Eckel

  Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

 • Kontakta oss