Detaljplaner och planprogram

Detaljplaner och planprogram

Vi erbjuder tjänster inom alla delar av detaljplaneprocessen, från inledande idéer och visioner, begäran om detaljplan, till laga kraft och genomförande av planen.

Samhällsplanering innebär ofta en avvägning mellan olika intressen och berör frågor inom till exempel vatten och avlopp, trafik, miljö, buller, geoteknik och förorenad mark. Därför engageras ofta flera av våra kompetensteam under framtagandet av detaljplaner. Vi utför samtliga tekniska utredningar som kan komma att behövas och tar även fram miljökonsekvensbeskrivningar, naturvärdesbedömningar, landskapsanalyser, med mera.

Vi arbetar med att utreda förutsättningar för utveckling av områden i tidiga skeden i planprocessen. Det kan handla om att sätta en idé i ett större sammanhang eller att ta fram förslag för ett område. Vi identifierar de frågor som behöver studeras djupare efter detaljplaneringen och lägger stor vikt vid att förstå de specifika utmaningarna på platsen. Vi strävar alltid efter hållbara helhetslösningar.

En hållbar samhällsutveckling

Vi genomför även anpassade ekosystemtjänstanalyser i olika skalor och detaljeringsgrad för alla sammanhang och livsmiljöer. Bland annat som underlag till översiktsplaner, detaljplaner och grönplaner, men också i samband med nyanläggning, utveckling och förvaltning av områden. Därutöver erbjuder vi befintliga och potentiella ekosystemtjänster inom exempelvis vattenrening, pollinering och rekreation. Genom att integrera ett ekosystemtjänstperspektiv redan i planskedet bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling. Ekosystemtjänstperspektivet används även i miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss