Flygbild över planområdet

Detaljplan och VA-utredning i Tröinge, Falkenberg

I Tröinge, i östra Falkenberg planeras ny stadsbebyggelse i form av bostäder och en skola. Vi på Norconsult har på uppdrag åt Falkenbergs kommun bland annat tagit fram en detaljplan samt utrett en framtida hantering av spill- och dagvatten.

Detaljplanen utgör en första del av utbyggnaden av stadsdelen Tröingedal och rymmer bland annat en ny skola för årskurserna F-9, en ny förskola och verksamheter på sammanlagt cirka 14 000 kvadratmeter. Planen möjliggör även ett tillskott på 300–500 nya bostäder. I södra delen av planområdet planläggs en ny 10 000 kvadratmeter stor park med lekplats. I planen föreslås flera nya gång- och cykelvägskopplingar för att stärka kopplingarna till intilliggande stadsdelar och resten av staden. Detaljplanen innebär även vissa förändringar på det befintliga vägnätet, bland annat två nya cirkulationsplatser i anslutning till trafikplats Tröingeberg.

Innovation och hållbara lösningar

Falkenbergs vision är ”Vi växer för en hållbar framtid”, varför innovation och hållbara lösningar värderats högt i projektet och ett mål i uppdraget har varit att med innovativa och kreativa lösningar skapa ett långsiktigt hållbart VA-system. Genom att separera material i olika strömmar i fastigheten, som svartvatten (wc), gråvatten (bad, tvätt och disk), matavfall och restavfall, kan man ta tillvara på resurser från VA- och avfallssystemen. På så sätt möjliggörs återvinning av värme och vatten, samt ökad återvinning av näringsämnen och produktion av biogas.

Dagvattenpark för hantering av skyfall

I området är skyfall en stor problematik, och för att hantera detta har vi föreslagit en dagvattenpark i form av stora översvämningsytor. Det förbättrar även för redan befintlig bebyggelse i nedre Tröingeberg, där det riskerar att samlas vatten vid skyfall. Dammarna möjliggör även rening av dagvattnet, vilket är viktigt i och med närheten till Ätran som omfattas av Natura 2000-område och får inte påverkas negativt av föroreningar.

Många kompetenser bidrar

Utöver att vi har tagit fram en detaljplan och utrett dagvatten- och spillvattenhanteringen så har även våra arkitekter gestaltat och projekterat den nya Tröingeskolan, och vi har även tagit fram miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till detaljplanen.

  • Marcus Rydbo

    Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss