Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd

Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och tillstånd. Vi kan bistå med kompetens genom hela processen, från samråd med allmänheten till framtagande av ansökningshandlingar, miljökonsekvensbeskrivning, tekniska beskrivningar och fastighetsförteckning.

Vi utför MKB-utredningar för såväl planärenden som tillståndsärenden och infrastrukturprojekt och har god kunskap om hur MKB-arbetet ska integreras med övrigt planerings- och utredningsarbete för olika typer av projekt.

Med våra ingenjörer, biologer, landskapsarkitekter, geotekniker och hydrogeologer har vi både den bredd och spetskompetens som krävs för att kunna erbjuda den rätta, tvärvetenskapliga projektgruppen för varje enskilt uppdrag. Hos oss finns dessutom specialister som kan ta fram en stor mängd av det underlagsmaterial som behövs i arbetet, bland annat utredningar gällande trafik, buller, dagvatten, luftföroreningar, geoteknik, markmiljö, risker och naturmiljö.


Tillståndsärenden

Vi arbetar med ett stort antal tillståndsärenden för en mängd olika verksamheter och kan bistå i alla skeden i tillståndsprocessen. Verksamheter som kräver tillstånd är bland annat olika industrier, hamnar, kraftledningar, broar, stabilitetsåtgärder i vattenmiljöer och täkter.

Beroende på verksamhetens omfattning, placering och utformning kan den klassas som miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet eller täktverksamhet. För byggandet av kraftledningar krävs i stället tillstånd enligt ellagen, en så kallad nätkoncession. Tillstånd krävs även för åtgärder eller verksamheter som på betydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura 2000-område.

Ett urval av projekt

Vy över kuperat landskap

Tillståndsuppdrag inom program Fossilfritt övre Norrland

 • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd
 • Kraftledningar och kablar
 • Energi

Norconsult ansvarar för tillståndsprocessen för ett antal nya 400 kV-ledningar och stationer inom ramen för Svenska kraftnäts program Fossilfritt övre Norrland. Programmet är en del av Svenska kraftnäts övergripande mål att möta den växande efterfrågan på nätkapacitet och samtidigt påskynda övergången till en hållbar framtid.

Växjö Energi

Tillståndsprocess gällande koldioxidinfångning samt transportering av koldioxid

 • Energilagring
 • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd

Norconsult Sverige har genomför två uppdrag för Växjö Energi i deras satsningar på BECCS – biobaserad infångning och lagring av koldioxid.

Stora Klobo i Fågelfors

Vattentäkt Stora Klobo i Fågelfors

 • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd

Norconsult har genomfört en tillståndsprocess för vattenverksamhet för Stora Klobo vattentäkt i Fågelfors, Småland. Uppdraget beställdes av Högsby kommun genom Östra Smålands kommunalteknikförbund och innefattade hela tillståndsprocessen, från samråd till miljödom.

MKB till detaljplan, Kvarteret Mode i Skövde

 • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd

Vi vann uppdraget att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning till detaljplanen för Kvarteret Mode i centrala Skövde. Syftet är att stärka kopplingen mellan Skövde Resecentrum och högskolan samt förbättra parkeringsmöjligheterna för pendlare och centrumbesökare.

 • Sara Wrethed

  Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

 • Lisa Söderbaum

  Affärschef, Väg, Mark & Trafik

 • Johan Jalvemo

  Affärschef, Kraftsystem

 • Kontakta oss