Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd

Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och tillstånd. Vi kan bistå med kompetens genom hela processen, från samråd med allmänheten till framtagande av ansökningshandlingar, miljökonsekvensbeskrivning, tekniska beskrivningar och fastighetsförteckning.

Vi utför MKB-utredningar för såväl planärenden som tillståndsärenden och infrastrukturprojekt och har god kunskap om hur MKB-arbetet ska integreras med övrigt planerings- och utredningsarbete för olika typer av projekt.

Med våra ingenjörer, biologer, landskapsarkitekter, geotekniker och hydrogeologer har vi både den bredd och spetskompetens som krävs för att kunna erbjuda den rätta, tvärvetenskapliga projektgruppen för varje enskilt uppdrag. Hos oss finns dessutom specialister som kan ta fram en stor mängd av det underlagsmaterial som behövs i arbetet, bland annat utredningar gällande trafik, buller, dagvatten, luftföroreningar, geoteknik, markmiljö, risker och naturmiljö.


Tillståndsärenden

Vi arbetar med ett stort antal tillståndsärenden för en mängd olika verksamheter och kan bistå i alla skeden i tillståndsprocessen. Verksamheter som kräver tillstånd är bland annat olika industrier, hamnar, kraftledningar, broar, stabilitetsåtgärder i vattenmiljöer och täkter.

Beroende på verksamhetens omfattning, placering och utformning kan den klassas som miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet eller täktverksamhet. För byggandet av kraftledningar krävs i stället tillstånd enligt ellagen, en så kallad nätkoncession. Tillstånd krävs även för åtgärder eller verksamheter som på betydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura 2000-område.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Johan Jalvemo

    Affärschef, Kraftsystem

  • Kontakta oss