Stora Klobo i Fågelfors

Vattentäkt Stora Klobo i Fågelfors

Norconsult har genomfört en tillståndsprocess för vattenverksamhet för Stora Klobo vattentäkt i Fågelfors, Småland. Uppdraget beställdes av Högsby kommun genom Östra Smålands kommunalteknikförbund och innefattade hela tillståndsprocessen, från samråd till miljödom.

Norconsult har genomfört en tillståndsprocess för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för uttag av grundvatten för allmän dricksvattenförsörjning. Processen inkluderade undersökningssamråd med myndigheter och sakägare, framtagandet av samrådsunderlag, upprättande av liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap. miljöbalken samt en teknisk beskrivning om vattentäkten.  

Norconsult har också utfört miljökonsekvensbedömningar för att utreda verksamhetens påverkan på omgivning och miljö, exempelvis naturvärden och skyddade områden som nyckelbiotop, riksintresse för naturvård, markavvattningsföretag samt Natura 2000-område. Utöver detta har även påverkan på grundvattennivåer av ett varmare klimat i framtiden utretts.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss