strategikarta Vårgårda tätort

Fördjupning av översiktsplanen för Vårgårda

På uppdrag av Vårgårda kommun har Norconsult tagit fram en fördjupning av översiktsplanen för småstaden Vårgårda 2040 med tillhörande miljökonsekvensberskrivning. Norconsult tar fram samrådshandlingen i nära samverkan med kommunen.

Vårgårda är ett stationssamhälle inom pendlingsavstånd från Göteborg. Byggandet av bostäder har ökat kraftigt de senaste åren och kommunens näringsliv har utvecklats starkt. Kommunen behöver identifiera nya områden för bostäder, samhällsservice och verksamheter för att säkerställa god planberedskap för ortens utveckling. Målbilden är en grön och hållbar småstad med god gestaltning och arkitektur, goda boendemiljöer och ett gott företagsklimat.


Kulturhistoriska rötter

Vårgårda har varit befolkat sedan yngre stenåldern. Området är en gammal jordbruksbygd med starka kulturhistoriska rötter. Det medför att orten och dess omgivningar har höga natur- och kulturhistoriska värden. Det är en utmaning att utforma lämpliga utbyggnadsområden i en bygd med så rik förekomst av fornlämningar, kulturhistoriskt värdefulla
miljöer och jordbruksmark.


Planhandlingar och miljökonsekvensbeskrivningar

Norconsult tar fram ett förslag till samrådshandling i nära samverkan med kommunens projektledare. Arbetet bestod av att identifiera knäckfrågor, ta fram samtliga planhandlingar utifrån Boverkets ÖP-modell med tydliga GIS-kartor och illustrationer. Vi gjorde även en lokaliseringsutredning avseende framtida verksamhetsområden för att analysera förutsättningar för tänkbara nya områden. För närvarande håller vi på att avgränsa innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen.
Förslag till översiktsplan ska gå ut på samråd under sommaren 2020.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss