Vårt bidrag till samhällsengagemang

Hållbarhet på Norconsult

Vårt bidrag till samhällsengagemang

Som ett av Nordens ledande konsultbolag är Norconsult en drivande kraft i arbetet för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Detta genom att ge de bästa råden till våra kunder samtidigt som vi minimerar den miljöpåverkan vår egen verksamhet ger upphov till.

Samhället står inför betydande utmaningar. Samtidigt som stora investeringar ska göras inom exempelvis infrastruktur, bostäder och industri behöver utsläppen minska, biologisk mångfald skyddas och robustheten i samhället öka för att hantera säkerhetshot och ett klimat i förändring. Detta ställer höga krav på samhällsbyggandet och den rådgivning som vi bidrar med i våra kunduppdrag.

medarbetare i möte
Vårt bidrag som rådgivare

I våra tusentals uppdrag varje år har vi vår största möjlighet att främja en hållbar utveckling. I samverkan med våra beställare och berörda parter ser vi till att enskilda projekt når uppsatta mål, hanterar målkonflikter och optimerar synergier för att bygga miljöer med höga hållbarhetsvärden för såväl människor som ekosystem. Vi bidrar också till att skala upp de många goda exempel som finns i branschen och omsätta dessa till norm.

Hållbarhetsveckan 2024

"Kunskap växer när den delas" är kärnan under Hållbarhetsveckan, med över 50 webinarier på temat social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Veckan öppnades med ett panelsamtal om hållbarhet och artificiell intelligens och avslutades med reflektioner kring kompetens som är viktig för att vi som konsulter och arkitekter ska kunna bidra till det gröna skiftet!

Under veckan delar våra medarbetare kunskap från uppdrag inom bygg, fastighet och arkitektur, transport, vatten, industri, förnybar energi, samhälle och stadsutveckling i Sverige och Norge och täcker ett brett spektrum av hållbarhetsrelaterade ämnen.

Missade du föredragen eller vill ta del av dem igen?
Här kan du ta del av de inspelade föredragen.

Hållbar utveckling genom digitalisering

Ett av våra fokusområden är digitalisering, vilket är starkt kopplat till vårt hållbarhetsarbete. Digitalisering är inget mål i sig, utan ett medel för att bland annat uppnå den övergripande strategiska inriktningen att få med hållbarhetsaspekter i allt vi gör. Vi har en öppen dialog om hur vi kan hitta de bästa lösningarna och stå rustade inför kommande utmaningar. Kompetens inom digitalisering och digitalt projektgenomförande är därför centralt för vår framgång. Läs mer om våra digitala tjänster här.

Samhällsengagemang och samverkan

Samhällsengagemang är en integrerad del i vår företagskultur. Vi tar socialt och miljömässigt ansvar för att skapa ökat kundvärde samtidigt som vi bidrar på ett positivt sätt till samhällets utveckling. Då varje enskild aktör har ett begränsat inflytande på samhällsutvecklingen är samverkan en avgörande del av hållbarhetsarbetet. Norconsult är därför engagerade i en rad branschinitiativ, inte minst bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft, Lokal färdplan Malmö 2030 och Fossilfritt Sverige för att nämna några exempel.


Medlemskap och initiativ

Genom att samverka med olika aktörer kan vi tillsammans utveckla och skapa fler hållbara lösningar.

 • Bygg- och anläggningssektorn färdplan för fossilfri konkurrenskraft
 • LFM30
 • Fossilfritt Sverige
 • Sweden Green Building Council
 • Innovationsföretagen
 • Avfall Sverige
 • CMB
 • Drive Sweden
 • Solvatten
 • Kranmärkt
 • Charlotte Wikman

  Hållbarhets- och stabschef

 • Theo Voulgaridis

  Hållbarhetsstrateg

 • Kontakta oss