Dagvatten och skyfall

Dagvatten och skyfall

Vi har gedigen erfarenhet och kompetens inom allt som rör dagvatten och skyfall. Vi arbetar med allt från övergripande planering i tidigt skede till detaljerade lösningar, och kan även bidra med förslag på ansvarsfördelning mellan kommunens förvaltningar.

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och bräddning av värdefulla vatten ställer krav på genomtänkta beräkningsmodeller och platsanpassade lösningar. För att dagvattnet ska kunna utnyttjas som en värdefull resurs och höja upplevelsen av våra närområden arbetar våra landskapsarkitekter och landskapsingenjörer med att utforma och projektera dammar och andra anläggningar.

Vi har även unik kompetens inom utformning av regnbäddar, så kallade rain gardens. Regnbäddar fungerar som ett biofilter och efterliknar naturens egna processer för fördröjning och rening av dagvatten. De bidrar dessutom till att stärka den biologiska mångfalden och skapar gröna och estetiskt tilltalande miljöer.

Vi erbjuder även ett komplett tjänsteutbud inom bland annat:
  • Skyfalls- och översvämningskartering - genom att skapa hydrodynamiska datormodeller av olika vattendrag kan vi utföra flödessimuleringar som hjälper oss identifiera tänkbara översvämningsscenarier. Vi har bred erfarenhet av hydrodynamisk modellering med fokus på vattendrag, ytavrinning och marköversvämningar till följd av skyfall och höga vattennivåer.

  • Hydraulisk och hydrologisk modellering - vi har bred erfarenhet inom hydraulisk modellering för både ledningsnät och vattendrag och kan hjälpa till med alla typer av scenarion, inklusive simuleringar av skyfall och översvämningar. Vi använder huvudsakligen MIKE-moduler och PCSWMM vid modellering av ledningsnät.

  • Pumpstationer - vi utreder och projekterar nybyggnationer, ombyggnationer och uppgraderingar av alla typer av pumpstationer inom vatten och avlopp. När vi projekterar nya vatten- och reningsverk projekterar vi bland annat intagspumpstationer.
  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss