Järfälla badhus, exteriör

Ny utemiljö vid Järfälla badhus

Våra landskapsarkitekter, VA-ingenjörer och trafikutredare vann uppdraget att åt Järfälla kommun utforma och projektera utemiljön omkring det nya badhuset i Järfälla.

Uppdraget bestod i att göra om utemiljön kring kommunens sim- och sporthall, i samband med att simhallen skulle renoveras. Järfälla kommun tog senare beslutet att istället bygga en helt ny badanläggning och uppdraget ändrades då till att gestalta ytan runt det nya badhuset och länka samman det med den gamla simhallen.


Samverkande gestaltning och trafiklösning

Utemiljön mellan den nya och gamla anläggningen utformades som ett torg med en aktivitetsyta som bjuder in besökare till lek och vistelse. Fyra stödmurar tar upp höjdskillnaden mellan det nya badhuset och torgytan. Stödmuren som möter torgytan integrerades med ledbelysning och en lång sittyta av träribbor i sibirisk lärk. 

Vi tog fram en trafiklösning, vilken möjliggör en säker avlämning av besökare till badhuset. Lösningen samverkar med gestaltningen av torgytan för att hålla torgytan fri från trafik, samtidigt som nödvändiga transporter leds till en avsatt yta för leveranser.

Ljusa markmaterial och öppna ytor

Torget kopplar ihop områdena norr och söder om badhusen och skapar en trygg och lättorienterad yta. Genom ljusa markmaterial och öppen gestaltning tillsammans med de stora träbänkarna och planteringarna som löper längs med hela ytan görs baksidorna till en framsida. För att behålla ett öppet intryck har träd med smala kronor valts till torgytan. I gradängerna är vegetationen ängslik och i övriga planteringsytor planteras växter som klarar av förhållandena i raingardens och ska hjälpa till att fördröja och rena dagvattnet från torgytan och bilvägen.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss