Vägar och gator

Vägar och gator

Inom väg, gata och mark utför vi en mängd uppdrag för olika beställare i hela landet. Med fokus på hållbarhet utvecklar vi tekniska lösningar inom infrastruktur som är anpassade efter projektets skede och funktionella krav.

Vi erbjuder kompetens som är högt eftertraktad av beställare såsom Trafikverket, kommuner, entreprenörer, byggherrar och industriella exploateringar. Uppdragsledning, BAS-P och BPU är en viktig del av våra tjänster. Vi leder och arbetar med små och stora uppdrag i olika kontraktsformer och har även betydande kompetens inom miljö och landskapsarkitektur med fokus på infrastruktur.


Vi erbjuder heltäckande kompetens inom bland annat:
  • Väg - vi har omfattande erfarenhet inom vägplaneskedet där vi hjälper våra beställare med miljökonsekvensbeskrivningar, kravdokument, samrådsprocesser och dialog med berörda parter. Vår kärnverksamhet omfattar vägprojektering från tidiga skeden till detaljprojektering i både total- och utförandeentreprenader.

  • Järnvägsmark - i nära samarbete med våra kollegor inom BEST-K och andra teknikområden arbetar vi med järnvägsplaner, utredningar och projektering av markrelaterade delar inom järnvägsuppdrag. Vi arbetar i alla skeden av stora och små järnvägsuppdrag, både inom utförande- och totalentreprenadskontrakt.

  • Gata - vi har bred kompetens att utreda, förprojektera, ta fram systemhandlingar och skisser samt detaljprojektera gator i alla skeden. Inom komplexa uppdrag samarbetar vi ofta nära med våra trafikingenjörer. Våra gatuingenjörer och landskapsarkitekter agerar som rådgivande konsulter i generalkonsultuppdrag, där vi erbjuder samtliga teknikområden alternativt samarbetar nära med sidokonsulter.
  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Kontakta oss