Parkområde
Foto: Luleå kommun, NCC

Östra Länken, Luleå

Östra Länken är ett av Luleås största anläggningsprojekt genom tiderna, och en viktig förutsättning för att skapa ett attraktivt växande Luleå som är hållbart över tid. Samarbetet med samtliga parter och de kreativa lösningar som togs fram i projektet ledde till att Östra Länken vann Årets Bygge 2018.

Det nya VA-systemet sträcker sig från Lulsundet, Bergviken till Uddebo, en sträcka på cirka 7,5 km. Vi på Norconsult har, i några etapper, varit ansvarig projekteringsledare och stått för mycket av själva projekteringen både då det gäller ledningsdragning men även för tillhörande pumpstationer.


Tvärfackligt samarbete

Vår VA-kompetens har bland annat tagit fram systemlösningar för vatten, spillvatten och dagvattenhantering, förnyelse av försörjningssystem för Luleås expansionsområden samt detaljprojektering. Omfattningen av uppdraget och engagemanget kring av lösa VA-frågorna i projektet ledde till fler uppdrag.

Förutom VA-projektering och projektledning har vi ansvarat för projektets miljökonsekvensbeskrivning, projektering av geoteknik, gata, cykel- och gångstråk, förstudie av broar och optofibernät, samt vissa tillståndsansökningar till Mark- och miljödomstolen. Dessutom har våra landskapsarkitekter sett till att området bidrar till en vackrare stad. Våra geotekniker har ansvarat för analyser för att de stora VA-ledningarna ska kunna läggas inom det planerade området.


Vinnare av Årets Bygge

Tack vare samarbetet och de kreativa lösningarna i projektet vann Östra Länken utmärkelsen Årets Bygge 2018.

  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Kontakta oss