Visualisering av Karlastaden
Visualisering: Serneke

Geoteknisk undersökning för Karlatornet

Den första etappen i Karlastaden håller på att färdigställas. Etappen omfattar Karlatornet och det s.k. Podiet som i första hand ska inrymma hotell och bostäder. Norconsult vann uppdraget att göra geoteknisk undersökning för allt ifrån detaljplan till bygghandlingar för schakt och grundläggning.

Vårt uppdrag att göra en geoteknisk undersökning innefattade detaljplan och systemhandling för samtliga byggnationer inom detaljplanen. Vi fick även i uppdrag att genomföra en miljöteknisk markundersökning för fastigheterna mellan Karlavagnsgatan och Hamnbanan. Inom området finns mäktiga lerlager varför utredningarna kom att fokusera på hur detta gigantiska projekt ska kunna genomföras med avseende på schakt, grundläggning och omgivningspåverkan med mera.

Karlastaden

Det nya bostads- och företagsområdet i Göteborg ligger mellan Lindholmen Science Park och Ramberget i anslutning till Lindholmsallén och kallas Karlastaden. Detaljplanen möjliggör byggandet av bland annat 1 600-2 000 bostäder men också centrumfunktioner, inklusive en 246 meter hög skyskrapa, Karlatornet, vilken är Nordens högsta hus. Den andra etappen som ska innehålla kontor och bostäder har påbörjats. Kv Capella som också ingår i Karlastaden är färdigställd och inrymmer skola, vård, omsorg samt bostäder.

  • Bernhard Gervide Eckel

    Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

  • Kontakta oss