Väg, landskap

Kulturmiljö

Våra bebyggelseantikvarier, arkeologer och kulturgeografer har lång erfarenhet av att arbeta med kulturmiljöfrågor i samhällsplaneringen på alla nivåer. Vi ser platsers och byggnaders historiska identitet som en tillgång att lyfta fram när samhällen utvecklas.

Vi har bred kompetens inom området kulturmiljö och erbjuder heltäckande tjänster genom hela planerings- och byggprocessen, och har specialkompetens inom bland annat bebyggelsehistoria, trädgårdshistoria, vägarnas kulturarv, kulturlandskap och fornlämningar.

Vi är vana att arbeta tvärdisciplinärt och flexibelt, utifrån varje uppdrags unika behov. Vårt mål är att våra utredningar och utlåtanden ska utgöra underlag för väl avvägda beslut i plan- och byggprocessen. Att arbeta för ett hållbart resursutnyttjande, där förändring tar avstamp i den befintliga kulturmiljöns kvaliteter är för oss en självklarhet.

 

Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom bland annat:
  • Bebyggelse - våra byggnads- och bebyggelseantikvarier har mångårig erfarenhet av arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader i både stadsmiljö och på landsbygden. Vi utför bland annat antikvariska förundersökningar, konsekvensanalyser, vårdprogram och slutintyg för bygglov. Vi är kunniga vad gäller såväl dokumentation och värdering, som ombyggnad och underhåll. Flera av våra medarbetare är certifierade sakkunniga KUL.

  • Fornlämningar - våra arkeologer har bred kunskap av myndighetsutövning och hur den arkeologiska processen inom samhällsplaneringen ska hanteras. Vi utför bland annat tillståndsansökningar, fältinventeringar samt vård- och skötselplaner. Vi arbetar även med fornlämningsinventeringar, historiska kartstudier samt har kompetens att arbeta med avancerade GIS-analyser av det historiska och förhistoriska landskapet.

  • Kulturlandskap och infrastruktur - våra kunniga kulturgeografer och antikvarier genomför landskapsanalyser i kulturhistoriskt intressanta miljöer samt inventerar och bedömer riksintresseområden för kulturmiljövård inför revideringar och uppdateringar. Vi har under många år även arbetat med kulturvägar och det väganknutna kulturarvet inom det statliga väg- och järnvägsnäten i hela landet. Vi bidrar med kulturmiljödelarna i miljökonsekvensbeskrivningar, och ger rekommendationer om hur kulturmiljövärden kan tas om hand i områden där ny bebyggelse planeras.
  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss