Inventering av kulturvärden i Götene och Katrineholm

Norconsult har fått i uppdrag att ta fram Kulturmiljöprogram för Götene och Katrineholm kommuner. Programmen pekar ut områden med höga kulturvärden och fungerar som ett kunskapsunderlag för kommunens översiktsplanering.

I Katrineholm består uppdraget av att ta fram kulturmiljöprogram för såväl Katrineholms stad som andra tätorter och landsbygd. Norconsult ska identifiera miljöer och byggnader med särskilda kulturmiljövärden, samt ge rekommendationer kring användning, utveckling och bevarande. Kulturmiljöprogrammet ska även innehålla övergripande historik och karaktärisering av de olika kommundelarna. Rapporten ska utformas som en bilaga till Katrineholms nya översiktsplan, som planeras antas i december 2024.

I Götene kommun ska Norconsult inventera landskapets kulturmiljöprofil i stort och ta fram ett förslag till kulturmiljöprogram för fyra tätorter; Götene, Hällekis, Källby och Lundsbrunn. Arbetet omfattar två riksintressen för kulturmiljövård – Forshem och Kinnekulle. En inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är tidstypiska och karaktäristiska för de angivna områdena kommer att genomföras. Inom tätorterna kommer exempel på både äldre och mer sentida tidstypisk bebyggelse från 70-talet och framåt tas fram.

Norconsults arbete med kulturmiljöprogrammet i Götene planeras vara klart i slutet av året 2024 och Katrineholms kulturmiljöprogram under tidig höst 2024.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss