Naturmiljö

Naturmiljö

Oavsett om vi arbetar för att skydda den biologiska mångfalden eller förbättra möjligheter till friluftsliv, har vi alltid både naturen och människor i åtanke. Genom kreativa lösningar och ett nära samarbete med våra kunder kan vi åstadkomma resultat som bidrar till en positiv och hållbar utveckling av våra gemensamma naturmiljöer.

Vi har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom natuvårdsbiologiska frågor. Vi ser det som ett kvitto på att vi tidigt förstått den avgörande roll som dessa frågor spelar i samhällsplaneringen. Med våra biologers breda specialistkompetens har vi möjlighet att sömlöst integrera naturvårdsfrågorna i alla våra samhällsprojekt. Det ger oss särskilt goda förutsättningar att arbeta med helhetssyn på landskapet.

Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom bland annat:
 • Ekosystemtjänstanalyser – vi genomför anpassade ekosystemtjänstanalyser i olika skalor och detaljeringsgrad för alla sammanhang och livsmiljöer. Analyserna används bland annat som underlag till översiktsplaner, detaljplaner och grönplaner, men även i samband med nyanläggning, utveckling och förvaltning av områden.

 • Naturvård och artskydd – vi har heltäckande kompetens inom naturvårdsfrågor och kan bland annat genomföra landskapsanalyser, naturvärdesinventeringar samt erbjuda tjänster inom naturmiljödesign. Vi deltar även i täckning av deponier samt återställande och utveckling av tidigare täkter. Vi genomför även riktade artinventeringar och artskyddsutredningar inom ramen för bland annat detaljplaner, väg- och järnvägsutredningar och vindkraftsuppdrag.

 • Miljökonsekvensbeskrivningar – vi har lång erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och utför utredningar för bland annat planärenden, tillståndsärenden och infrastrukturprojekt. Vi har god kunskap om hur arbetet ska integreras med övrig planering och lång erfarenhet av att samarbeta med myndigheter på lokal, regional och central nivå.

 • Biotopvård – vi har bred kompetens inom biotopvård och arbetar med restaurering och återställning av sjöar, vattendrag och flottledsrensade vattendrag. Vi kan bidra i projektets alla skeden; från förstudie och ansökan om finansiering till tillstånd, projektering, entreprenadledning och uppföljning.

 • Våtmarker – vi arbetar med att bevara och återställa våtmarker och kan hjälpa till med samtliga delar inom våtmarksåterställning, oavsett om du behöver hjälp med LONA/LOVA-ansökningar, våtmarksrådgivning, hydrauliska modelleringar, utformning av dämmen, anmälnings- eller tillståndsärenden, entreprenadritningar eller entreprenadstöd.

Ett urval av projekt

Naturbaserade erosionsskydd i Göta älv

 • Naturmiljö
 • Vattenmiljö
 • Föroreningar och avfall

Norconsult har tillsammans med Statens Geotekniska Institut (SGI) tagit fram naturbaserade erosionsskydd i Göta älv. Skydden ska minska risken för skred samtidigt som de bidrar till biologisk mångfald. Ett skred i det aktuella industriområdet skulle medföra att miljögifter hamnar i älven.

Biologisk mångfald, karta

Ekosystemtjänstanalys till översiktsplan, Ystad

 • Naturmiljö

I samband med framtagandet av en ny översiktsplan önskade Ystads kommun en ekosystemtjänstanalys för kommunen, för att kunna integrera ett ekosystemtjänstperspektiv i sin översiktsplan. Vi vann uppdraget och använde oss av C/O City’s metod för att identifiera och bedöma ekosystemtjänsterna i kommunen, och illustrerade sedan resultatet med hjälp av GIS.

Ekologisk landskapsanalys i Nykvarn

 • Naturmiljö

Vi vann uppdraget att utföra en landskapsanalys i ett område på drygt 300 hektar i ett kuperat skogslandskap strax utanför Nykvarn i Södermanlands län. I området planeras en ny testarena för fordonsindustrin.

karta våtmarker

Vårmarksåtgärder Västerås

 • Naturmiljö
 • Vattenmiljö
 • Hållbarhet & Miljö

Norconsult fick uppdraget att kartlägga områden för restaurering av våtmarker runt Svartån och Västerås stad. Det var en fortsättning på ett tidigare uppdrag för att prioritera fram ett antal områden som har stor nytta när det gäller fördröjning, biologisk mångfald, rekreation och klimatnytta på mark ägd av kommunen.

 • Sara Wrethed

  Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

 • Kontakta oss