Naturmiljö

Naturmiljö

Oavsett om vi arbetar för att skydda den biologiska mångfalden eller förbättra möjligheter till friluftsliv, har vi alltid både naturen och människor i åtanke. Genom kreativa lösningar och ett nära samarbete med våra kunder kan vi åstadkomma resultat som bidrar till en positiv och hållbar utveckling av våra gemensamma naturmiljöer.

Vi har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom natuvårdsbiologiska frågor. Vi ser det som ett kvitto på att vi tidigt förstått den avgörande roll som dessa frågor spelar i samhällsplaneringen. Med våra biologers breda specialistkompetens har vi möjlighet att sömlöst integrera naturvårdsfrågorna i alla våra samhällsprojekt. Det ger oss särskilt goda förutsättningar att arbeta med helhetssyn på landskapet.

Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom bland annat:
  • Ekosystemtjänstanalyser – vi genomför anpassade ekosystemtjänstanalyser i olika skalor och detaljeringsgrad för alla sammanhang och livsmiljöer. Analyserna används bland annat som underlag till översiktsplaner, detaljplaner och grönplaner, men även i samband med nyanläggning, utveckling och förvaltning av områden.

  • Naturvård och artskydd – vi har heltäckande kompetens inom naturvårdsfrågor och kan bland annat genomföra landskapsanalyser, naturvärdesinventeringar samt erbjuda tjänster inom naturmiljödesign. Vi deltar även i täckning av deponier samt återställande och utveckling av tidigare täkter. Vi genomför även riktade artinventeringar och artskyddsutredningar inom ramen för bland annat detaljplaner, väg- och järnvägsutredningar och vindkraftsuppdrag.

  • Miljökonsekvensbeskrivningar – vi har lång erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och utför utredningar för bland annat planärenden, tillståndsärenden och infrastrukturprojekt. Vi har god kunskap om hur arbetet ska integreras med övrig planering och lång erfarenhet av att samarbeta med myndigheter på lokal, regional och central nivå.

  • Biotopvård – vi har bred kompetens inom biotopvård och arbetar med restaurering och återställning av sjöar, vattendrag och flottledsrensade vattendrag. Vi kan bidra i projektets alla skeden; från förstudie och ansökan om finansiering till tillstånd, projektering, entreprenadledning och uppföljning.

  • Våtmarker – vi arbetar med att bevara och återställa våtmarker och kan hjälpa till med samtliga delar inom våtmarksåterställning, oavsett om du behöver hjälp med LONA/LOVA-ansökningar, våtmarksrådgivning, hydrauliska modelleringar, utformning av dämmen, anmälnings- eller tillståndsärenden, entreprenadritningar eller entreprenadstöd.
  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss