Naturbaserade erosionsskydd i Göta älv

Norconsult har tillsammans med Statens Geotekniska Institut (SGI) tagit fram naturbaserade erosionsskydd i Göta älv. Skydden ska minska risken för skred samtidigt som de bidrar till biologisk mångfald. Ett skred i det aktuella industriområdet skulle medföra att miljögifter hamnar i älven.

Under 2022 utförde Ale kommun förstärkningsåtgärder i strandlinjen i ett industriområde i Älvängen. Industriområdet är bitvis förorenat, framför allt i de strandnära delarna mot Göta älv, och syftet med åtgärderna var att skydda Göteborgsregionens huvudvattentäkt från föroreningsspridning.

Inom två delområden anlades naturbaserade erosionsskydd, en relativt ny metod där man samtidigt som man förstärker skyddet anlägger livsmiljöer för olika organismer. Åtgärden kan därmed beskrivas som en kreotop, alltså en konstruerad naturmiljö som syftar till att öka den biologiska mångfalden.

 

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss