hackspett i träd

Habitatnätverksanalys för mindre hackspett

Norconsult fick i uppdrag av Stenungsunds kommun att pröva lämpligheten att anlägga ett handelsområde där ett häckande par av mindre hackspett upptäcktes under arbetet med detaljplanen. Då arten är skyddad enligt artskyddsförordningen behövde förutsättningar på platsen analyseras.

3D-skiss, Norconsult.

GeoRaptor optimerar planering av infrastruktur

Norconsults GIS-verktyg GeoRaptor använder multikriterieanalys och en viktningsmetodik i GIS för att jämföra platser och sträckor. Lokalisering av verksamheter och infrastruktur är en process som påverkar både miljö och samhällsfunktioner. Därför är det viktigt att använda en metod som kan ta hänsyn till olika aspekter. GeoRaptor gör en grundlig jämförelse av olika alternativ där miljöpåverkan, kostnader, sociala effekter ställas mot varandra.

Handelsområdet med tillhörande parkering ligger i anslutning till Spekeröds trafikplats. Ett stort område, idag obebyggd skog- och jordbruksmark, behövde studeras och en GIS-baserad analys med verktyget GeoRaptor var ett effektivt sätt att ta sig an uppgiften. Analysen gav en bra och översiktlig bild över markområdena inom hela kommunen och en nyanserad bild över mer eller mindre troliga områden som mindre hackspett skulle trivas i. I nära samarbete med GIS-analysen arbetade även en artskyddsexpert som kunde komplettera indatan och analysera resultatet som presenterades i en rapport.

Resultatet av analysen kan ses som en indikator ifall markområdena bedöms utgöra värdefull miljö för mindre hackspett eller inte. För att få en mer detaljerad bild av förutsättningarna behöver en fältinventering göras på plats, vilket var fallet i det här arbetet.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss