Ekologisk landskapsanalys i Nykvarn

Vi vann uppdraget att utföra en landskapsanalys i ett område på drygt 300 hektar i ett kuperat skogslandskap strax utanför Nykvarn i Södermanlands län. I området planeras en ny testarena för fordonsindustrin.

Landskapsanalysen är en del av arbetet med att ta fram en detaljplan för området. Analysen består av tre delar: en naturvärdesinventering, en analys av ekologiska spridningssamband och en analys av ekosystemtjänster. Området har höga naturvärden och producerar flera ekosystemtjänster. Analysen visar vilka områden och vilka spridningssamband som är mest angelägna att bevara.


Naturvärdesinventering

Stora delar av området består av brukad barrskog men inslaget av blandskog, sumpskog och hällmarkstallskog med gamla träd och höga naturvärden är stort. I området finns 10 registrerade nyckelbiotoper och 25 objekt med naturvärde. Under fältarbetet identifierades fyra nya skogsområden med naturvärden som inte tidigare registrerats.

Ekologiska spridningssamband

Analysen utfördes på översiktlig nivå. Våtmarker och barrskog var de naturtyper som bedömdes mest relevanta att studera. Analysen av
barrskog visar att det i första hand är spridningssambanden i nord-sydlig riktning som är viktiga att bevara, eftersom spridningsmöjligheterna i öst-västlig riktning begränsas av samhällena Nykvarn och Södertälje.


Ekosystemtjänstanalys

Av alla de ekosystemtjänster som är knutna till skog bedömdes tio som särskilt relevanta att i det aktuella området: materialproduktion, energiproduktion, klimatreglering, koldioxidbindning, rening av luft, fritidsupplevelse, estetiska värden, tysta områden, sociala värden och biologisk mångfald. Samtliga ekosystemtjänster som studerades bedömdes ha utvecklingpotential. 

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss