Grönplan för ökad grönmassa samt inventering av tätortsnära natur för friluftsliv och rekreation

Norconsult har fått i uppdrag att ta fram en grönplan för att öka andelen grönmassa i Gällivare tätort.

Pågående samhällsomvandling innebär stora förändringar då Malmberget avvecklas och stora exploateringsprojekt sker i Gällivare. Att bevara och återinföra grönmassa i form av buskar, träd och mindre växter blir extra viktig då förändrings- och exploateringstakten är hög.

I uppdraget ingår också att inventera och värdera tätortsnära natur för friluftsliv och rekreation bland annat utifrån aspekter som tillgänglighet, utblickar och naturliga variationer.

I samband med projektets uppstart så hölls en workshop om hållbarhet med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen. Utifrån de globala hållbarhetsmål som kommunen själva valt ut att fokusera extra mycket på sorterades de globala mål uppdraget bäst kan bidra till att uppnå ut. Dessa genomsyrar det fortsatta arbetet och slutrapporten kommer att beskriva på vilket sätt de åtgärder som föreslås bidrar till en hållbar utveckling med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss