karta våtmarker

Vårmarksåtgärder Västerås

Norconsult fick uppdraget att kartlägga områden för restaurering av våtmarker runt Svartån och Västerås stad. Det var en fortsättning på ett tidigare uppdrag för att prioritera fram ett antal områden som har stor nytta när det gäller fördröjning, biologisk mångfald, rekreation och klimatnytta på mark ägd av kommunen.

Genom att använda Norconsults GeoRaptor kunde de olika områdena få poäng utifrån de olika nyttoperspektiven i förhållande till bland annat geografiskt läge, yta, omgivning och torvförekomst.

För de områden som fick högst poäng gjordes sedan en mer ingående analys och beskrivning av varje objekt. Reultatet, en rapport med beskrivning av femton objekt som användes som underlag för att hitta områden för våtmarksrestaurering där olika funktion och nytta utifrån ekosystemtjänster kan uppnås. Norconsult identifierade även objekt som ger en större nytta tillsammans än som enskilda åtgärder, så kallad kumulativ nytta. 

Slutligen valdes fem objekt ut där bedömningen var att kommunen har störst framgång att påbörja åtgärdsarbetet så de inte ingår i dikningsföretag eller omfattas av områdesskydd och som har stor klimatnytta genom återvätning av torv.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss