Fornlämningsförklaring av Särna skans 211

Fornlämningsförklaring av Särna skans 211

Norconsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna tagit fram en utredning inför en eventuell fornlämningsförklaring av en försvarsanläggning från Andra världskriget. Utredningen resulterade i att anläggningen fick status som fornlämning 2022.

Särna skans 211 är 0,36 kvadratkilometer stort och utgörs av minst 268 numrerade anläggningar. Lämningarna har, med några undantag, en hög bevarandegrad.

Området bedöms ha höga kulturhistoriska och pedagogiska värden sett utifrån dess potential att utvinna eller förmedla kunskap om lämningen och dess kulturhistoriska sammanhang. Lämningen har registrerats i kulturmiljöregistret Fornreg med nummer L2021:8959 ”Område med militära anläggningar”.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss