Rendering över Nya Lotsudden
Bild: Nyréns

Detaljplan för Slussholmen

Två planarkitekter på Norconsult har tillsammans med Södertälje kommun drivit en detaljplan för Slussholmen som möjliggör för sjöfartens utvecklingsbehov och skapar en tillgänglig och grön parkmiljö i anslutning till slussområdet.

Detaljplan Slussholmen omfattar Södertäljes slussanläggning genom vilken farleden för sjöfartyg, ett riksintresse för kommunikation, går. Slussombyggnaden är en del av Mälarprojektet som bland annat syftar till att förbättra säkerheten och framkomligheten genom Södertälje kanal för att på så sätt avlasta järnvägar och vägar för transport. Genom Mälarprojektet ska slussen möjliggöra för längre och bredare fartyg.

Ytterligare ett syfte med detaljplanen är att göra området vid Slussholmen tillgängligt för allmänheten genom parkmark och restaurangverksamhet. Ombyggnationen innebär att den befintliga slussbron flyttas och ersätts av en ny, öppningsbar bro. Vägen över Slussholmen får ett nytt läge längre österut vilket skapar en större sammanhållen parkyta mot vattnet. När arbetet med själva slussen är utförd ska området runt slussen utvecklas till en stadsnära och attraktiv parkmiljö med restaurang, lekplats, bryggor, scen och promenadstråk längs med vattnet.

Detaljplanen syftar även till att skydda och bevara den befintliga kulturmiljö som bedöms vara unik då det är en mycket välbevarad slussmiljö. Inom planområdet finns bebyggelse med kulturhistoriskt värde som klarar fordringar för byggnadsminnesförklaring enligt KML. Dessa byggnader består av manövertorn, slussnedgångar, kanalmästarbostad och verkstadsbyggnader. Området runt Slussen utgör också en sammanhängande industrihistorisk värdefull miljö av särskilt kulturhistoriskt värde från 1924.

Andra viktiga värden som behöver tas hänsyn till är riksintresse för yrkesfiske, skyddad natur, strandskydd och fornlämningar. Även risker och störningar har behövts beaktas, till exempel transport av farligt gods.

Detaljplanen gick ut på samråd i januari 2024. Parken kommer att börja anläggas efter att Trafikverket är klar med ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss. Trafikverket bedömer att hela projektet ska vara färdigställt under 2025.

  • Maria Hjort

    Avdelingsleder Kontor

  • Kontakta oss