Mälarbanan
Foto: Kenneth Hellman, Trafikverket

Mälarbanan

Mälarbanan är en viktig del av järnvägsnätet och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med fjärr- och regionaltågstrafik med Stockholm. Kapaciteten på banan behöver utökas och Norconsult har vunnit uppdraget att projektera de kringliggande arbetena på sträckan Huvudsta-Spånga.

För att öka tågkapaciteten väster ut från Stockholm håller Trafikverket på att bygga ut Mälarbanan med flera spår. Spårområdet kommer på sina håll att överdäckas för att frigöra mark för stadsutveckling. Norconsults uppdrag omfattar projektering av VA-omläggning av 500 ledningsobjekt samt planering och projektering av trafikåtgärder för de bil-, cykel och gångvägar som påverkas.

Uppdraget omfattar projektets alla olika faser såsom förstudie, förprojektering, framtagning av bygghandling. Dessutom kommer vi att vara tekniskt beställarstöd under byggnationen. Uppdragsorganisationen är utspridd över hela landet med produktionsgrupper i bl.a. Växjö, Jönköping, Göteborg, Borlänge, Luleå och Stockholm, och består av drygt 100 resurser.

I projektet använder vi oss av vår standardiserade innovationsprocess, som kan användas på ett flertal olika frågeställningar och därigenom bidra till optimala och kostnadseffektiva lösningar. 

 

Utmaningar

Det stora jobbet på sträckan kommer att vara överdäckning av spåren när de dras genom centrala Sundbyberg och att hitta fungerande hållbara lösningar vid Solna, med tanke på utbyggnationen av järnvägen men också framtida exploateringsplaner. För att lyckas med ett så stort och komplext projekt måste man ha tydliga mål i de olika faserna, bra struktur samt ordning och reda. En avgörande framgångsfaktor kommer att vara att hålla en god kommunikation under arbetets gång med såväl de 18 ledningsägarna som Trafikverket, kommunen, entreprenörer samt spår- och BEST-projektörer för att alla inblandade ska gå i takt. Och för att hitta det mest tids- och kostnadseffektiva genomförandet.

Uppdraget idag

Uppdraget är nu i en intensiv fas med ett 10-tal byggdelar som pågår. Framförallt under våren 2020 då det levereras sex bygghandlingar för Sundbybergsdelen. I Stockholm pågår byggnation av en byggdel och under sommaren 2020 påbörjas fyra ytterligare fem delar.

Projektet kring Mälarbanan är en del av ”Trafiksatsning Stockholm”, vilket även inkluderar Citybanan och Förbifart Stockholm bland annat. Sträckan Huvudsta-Spånga är planerad att börja byggas tidigast 2022, och man bedömer att byggtiden är cirka åtta år.

  • Johan Sivengård

    Divisionschef Vatten, Infrastruktur & Transport

  • Kontakta oss