Motorväg i solnedgång

Vägprojektering för Hisingsleden

Hisingsleden, ett riksintresse för kommunikationer, är en viktig länk för godstransporter på väg från E6 till Göteborgs Hamn och industrierna på Hisingen, däribland Volvo. Leden är även utpekad för transporter av farligt gods och fungerar som en viktig omledningslänk för tung trafik som tidigare gått genom centrala delar av Göteborg.

Simulering från projektets samordningsmodell

Projekt Hisingsleden består av fyra etapper, Björlandamotet, Volvomotet, Halvors länk och Kålseredsmotet. Norconsult har varit ansvarig projektör i alla fyra och tagit fram vägplan, förfrågningsunderlag för totalentreprenad samt ansvarat för byggplatsuppföljning. I tidigt skede, redan 2014 samlade Norconsult och Trafikverket ett stort antal experter i branschen för att tillsammans definiera utmaningar, samla idéer och lösningsförslag genom Norconsults Innovationsprocess. Ett arbete som la grunden för lösningar av många komplexa problem i projektet.

Tre deletapper är idag färdigställda. Den fjärde och sista etappen, Björlandamotet, planeras öppna under 2024.


Ökad trafiksäkerhet

Inom projektet har signalreglerade korsningar byggts om till planskilda trafikplatser. Hisingsleden har breddats, fått en mittseparering och en parallell gång- och cykelväg har byggts längs hela sträckan för att öka trafiksäkerheten för alla trafikslag. Att bygga i befintlig vägmiljö medför stora utmaningar. I detta projekt har våra projektörer haft utmaningar bland annat med att möjliggöra stora trafikströmmar under byggtiden, lösa avvattningen av alla ytor samt att gestaltningsmässigt få till en attraherande vägmiljö utifrån projektets förutsättningar. Inom delprojekt Halvors länk har omfattande bergsprängningar och förstärkningsarbeten krävts vilket ställt höga krav på Norconsults expertkompetens inom området.

Björlandamotet domineras idag av en 400 meter lång bro över Björlandavägen som via ramper ansluter till en cirkulationsplats under bron. Bron tar bort en tidigare barriär då det stora trafikflödet idag är planskilt från marken till fördel för både fauna, gång- och cykeltrafikanter. Etappen innebar även att delar av Björlandavägen har byggts om för att skapa en välfungerande trafiklösning för hela trafikplatsen.


Stort fokus på miljön

För att undvika att förorenat vägdagvatten sprids i närliggande bäckar har dagvattendammar och fördröjningsmagasin anlagts. Stor vikt har lagts vid att anpassa vägbankarnas utbredning för att minimera intrång i bäckar, närliggande fornlämningar, skyddsvärda ekar samt både befintliga och nya ledningsdragningar. Av trafiksäkerhets- och miljöskäl har även faunapassager byggts på ett par ställen.

Kring Hisingsleden finns det lövskogsmiljöer av värde för mindre hackspett, miljöer lämpliga för hasselsnok och skyddsvärda våtmarksmiljöer vilket har hanterats i uppdraget. I delprojekt Kålseredsmotet har en faunaport anlagts för att ge en säker passage för vilt. Faunaporten används även av ryttare och motionärer i området.

Över 100 av våra vägprojektörer, trafikplanerare, miljökonsulter, kraftledningsprojektörer med flera har samarbetat i uppdraget. Idag, 10 år senare, kan vi konstatera att vi tillsammans med beställare och entreprenörer inom kort har en väl fungerande anläggning vars mål och syfte har uppnåtts.

- Jörgen Knutsson, Projektchef på Norconsult

  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Kontakta oss