Hasselsnok

Gröna tankar bakom ny Hisingsled

Utbyggnaden av Hisingsleden med fler körfält och nya trafikplatser har skett i ett område med höga naturvärden längs vägen. Trafikverket och Norconsult har lagt stor omsorg vid att minimera negativ påverkan och ta fram förslag som kompenserar för ingrepp som inte kunnat undvikas.

Hisingsleden omges av känsliga naturområden med värdefulla vattendrag, skogsmarker och hotade djurarter. De största utmaningarna i planprocessen och projekteringsarbetet har handlat om att värna områdets värdefulla skogar, hällmarker, vattendrag och fornlämningar samt att kompensera för ingrepp i livsmiljöer för fridlysta och rödlistade arter som mindre hackspett och hasselsnok. På flera platser längs vägen har ingrepp på fornlämningar och värdefull natur kunnat undvikas eller begränsas genom detaljanpassningar av väglinje, slänter och arbetsområde.

Där Kålseredsbäcken, som är ett viktigt lekområde för havsöring, på en sträcka behövt ledas om har den nya bäckfåran utformats för att främja öringen och skapa en varierad, naturlik bäckmiljö med lika höga värden som den befintliga.

För att hålla ihop naturmiljöerna på vägens båda sidor har även en större faunaport skapats centralt på vägsträckan och anpassats för såväl större däggdjur och annan fauna som för ridande och övrigt friluftsliv.

För att undvika att hasselsnok och andra ormar dödas i trafiken har särskilda kräldjursstängsel projekterats utmed vissa vägsträckor. Samtidigt har säkra faunapassager under vägen skapats på flera platser för att minska barriäreffekten. Terrängen utmed stängslet har också anpassats för att ormar lättare ska hitta till passagerna. Vi har även medverkat i planering och förberedelser för genomförandet av kompensationsåtgärder för mindre hackspett och hasselsnok på närliggande marker ägda av Göteborgs stad. För mindre hackspett handlar det om ringbarkning av yngre björk inom ett åtta hektar stort område och för hasselsnok om röjningsarbeten av ett område med igenvuxen hällmark.

Ett bestånd av den fridlysta orkidén grönvit nattviol som upptäcktes intill vägen har också, efter samråd med Länsstyrelsen, grävts upp och flyttats till en ny plats med liknande förhållanden utmed den breddade vägen där den förhoppningsvis kan etablera sig långsiktigt.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss