Bassäng Arena Älvhögsborg

Arkitektur för badanläggningar

Många badanläggningar står idag inför stora investeringar på grund av ökat underhållsbehov. Vi är med och tar ansvar för framtidens badanläggningar och erbjuder ett helhetskoncept från start till mål.

Inom vårt helhetskoncept för badanläggningar kan vi erbjuda erfarenhet och kompetens genom hela uppdragets livscykel. Tack vare våra specialisters samlade kunnande har vi utvecklat effektiva metoder och samarbetsformer där vi medverkar i alla projektfaser; från förstudier och underlag till politiska beslut, till projektering och besiktning.

Arkitektur

Våra arkitekter specialiserade på badanläggningar är väl insatta i badanläggningarnas komplexitet med stora investeringar, logistik, verksamheternas behov, lagkrav, fuktproblematik och byggteknik. Vi har även certifierad tillgänglighetsexpert med badhuskompetens. Vi anlitas även som sakkunniga och som expertföreläsare.

Badvattenrening

Vi har lång erfarenhet inom badvattenhantering och kan erbjuda ett komplett tjänsteutbud hela vägen från förstudie till färdig bygghandling. Med våra experters samlade kompetens har vi möjlighet att hantera samtliga entreprenadformer och kan agera både som beställarens sakkunnig eller som entreprenörens projekteringsstöd. Vi jobbar med alla typer av badanläggningar, från stora äventyrsbad till mindre spaanläggningar.


Akustik

Vi är väl förtrogna med akustiska möjligheter och utmaningar som finns i badanläggningar. Många projekt, där vi både har projekterat och verifierat projektmålen, har gett oss den breda kunskapsbas som krävs för att hitta rätta lösningarna för just den specifika anläggningen. Vi definierar den akustiska slutprodukten och bistår med expertkompetens tills byggnaden invigs. Läs mer om akustik här.


Landskapsarkitektur

Våra landskapsarkitekter och landskapsingenjörer har lång erfarenhet av utredning, gestaltning och projektering av utemiljöer. Med vår tvärfackliga kompetens kan vi skapa helhetslösningar och vara delaktiga i allt från tidiga utredningar till gestaltning och detaljprojektering av ny- och ombyggnadsprojekt i såväl offentliga som privata miljöer. Läs mer om landskapsarkitektur här.


Visualiseringar

Vi visualiserar den tänkta visionen och målet i 3D genom illustrationer/bilder eller som film.

  • Malin Ahlstedt

    Affärschef, Arkitektur

  • Kontakta oss