Kraftledningsstolpar
Tomas Ärlemo, SvK

Kraftledning mellan Letsi och Svartbyn

Norconsult för- och detaljprojekterar den nya 400kV-ledningen mellan Letsi och Svartbyn åt Svenska Kraftnät. Ledningens sträcka är ca 100 km.

Den nya kraftledningen ingår i programmet Fossilfritt övre Norrland och är ett pilotprojekt där Svenska kraftnät har ambitionen att genom ett nytt arbetssätt halvera projektets ledtid från 14 år till 7 år. Projekteringen görs i BIM med ambitionen att hitta nya arbetssätt och arbeta mer modellorienterat. Projektet involverar projektörer från Sverige, Polen och Island. 

För att lyckas med den ambitiösa tidplanen projekteras anläggningen parallellt med tillståndsprocessen. Arbetssättet är en utmaning för projekterande konsulter då alla förutsättningar inte är klara. Täta möten mellan projektörer, tillståndskonsulter och beställare och en sömlös samordning gör att arbetet fungerar bra. Samarbetet underlättas av att Norconsults konsulter även ansvarar för tillståndsprocessen.

Tekniskt sett är den stora utmaningen att kraftledningen ska passera över Luleälven. Utöver ett långt spann mellan stolparna över älven begränsas placeringen av stolpar av bebyggelse och fornlämningar.

  • Johan Jalvemo

    Affärschef, Kraftsystem

  • Kontakta oss