Dammsäkerhet vid Faxälven

Norconsult har tagit fram åtgärdsförslag åt E.ON för att motverka erosionsskador på spillfårorna vid Faxälvens vattenkraftverk.

Förstudie för att minska belastningen

I januari 2014 genomförde Norconsult en förstudie, åt E.ON., inklusive åtgärdsförslag för att motverka erosionskador på spillfårorna. Bland annat tittade vi på möjligheterna att förstärka bergmassan samt att skapa en energiomvandlarbassäng som ska dämpa hastigheten på vattnet och på så sätt minska belastningen på berget.

Modellförsök för säkra tester

Projektet övergick i projekteringsfas med framtagande av förfrågnings­underlag inför upphandling av entreprenörer, och implementering av Norconsults lösningar i praktiken. Tillsammans med Vattenfall Research & Development byggde vi modell av båda anläggningarna, i skala 1:50, för att testa olika lösningar. Modellförsök är en lösning som är betydligt billigare och framförallt säkrare, än att göra tester i verkligheten.

Två nya utskovskanaler för Ramsele kraftverk testades i modellförsöken, vilka har projekterat och byggts.

Samarbetet har varit mycket gott och har gett bra förutsättningar för att klara att lösa en mycket komplex frågeställning. Arbetet är väl utfört där ny kunskap har kombinerats med erfarenheter från tidigare arbeten vilket lett till en bra slutlig lösning.

- Carl-Oscar Nilsson, Hydropower Uniper

  • Frans Göransson

    Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

  • Kontakta oss