Får i solcellspark

Tillståndsprocesser och elanslutningar för större sol- och batterianläggningar

Uppdraget innebär till exempel miljökonsekvensbeskrivningar ”MKB”, anmälan om samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken, beroende på de olika projektens förutsättningar.

Norconsult har även genomfört naturvärdesinventeringar, fågelinventeringar och magnetfältsberäkningar. Anläggningar som Norconsult har varit involverade i är lokaliserade i södra och mellersta Sverige.

ib vogt har haft anledning att misstänka förekomst av föroreningar, så som PFAS, i marken på tilltänkta etableringsplatser. Norconsult har efter utredning sammanställt risker och eventuella behov av åtgärder.

Då ib vogt planerar för stora produktionsanläggningar har Norconsult gjort bedömningar av avsättningsmöjligheterna för producerad effekt i omgivande högspänningsnät. Norconsults kunskap om stamnät, planerad utbyggnation har här varit till god hjälp för denna typ av bedömningar.

Norconsult har agerat rådgivare när det gäller om- och tillbyggnad av transformatorstationer, då Norconsults stationsverksamhet har kompetens att uppskatta kostnaden för denna typ av arbeten. Vi har även tagit fram kalkyler för ledningskoncessioner. Sammantaget ger detta en bra bild över investeringsbehovet som nätägaren har, vilket utgör kostnader som solparksprojektet får hantera på sikt, helt eller delvis.

 

  • Johan Jalvemo

    Affärschef, Kraftsystem

  • Kontakta oss