Vy över kuperat landskap

Tillståndsuppdrag inom program Fossilfritt övre Norrland

Norconsult ansvarar för tillståndsprocessen för ett antal nya 400 kV-ledningar och stationer inom ramen för Svenska kraftnäts program Fossilfritt övre Norrland. Programmet är en del av Svenska kraftnäts övergripande mål att möta den växande efterfrågan på nätkapacitet och samtidigt påskynda övergången till en hållbar framtid.

Fossilfritt övre Norrland är uppdelat i fyra åtgärdspaket varav ett benämns Norrlandskusten och samlar 8 projekt. Programmet är en pilot för att halvera ledtiderna, från 14 år till 7 år. Den utmanande tidplanen innebär att tillståndsarbetet sker parallellt med projekteringen av de nya ledningarna och stationerna, vilket kräver ett gott samarbete och en god samordning. En fördel är att tillståndsteamet har kommit in väldigt tidigt i projektet och kommer att delta under hela projekttiden.

I uppdraget ingår bland annat att ta fram nödvändiga underlag för tillståndsansökningar, anmälningar och dispenser för en ny 400 kV-ledning mellan Letsi och Svartbyn, två nya parallella 400 kV-ledningar mellan Svartbyn och Hällmyran och en ny station vid Hällmyran. Inom ramen för uppdraget medverkar vi i framkomlighetsutredningar, val av utredningskorridorer och sträckningar. Erforderliga handlingar som tas fram är exempelvis underlag till samråd, miljökonsekvensbeskrivningar och ansökningshandlingar inklusive kartor och foton.

Vi ansvarar även för inventeringar av natur- och kulturmiljö och framtagning av en åtgärdsplan för mark- och vatten.

  • Johan Jalvemo

    Affärschef, Kraftsystem

  • Kontakta oss