Detaljplan Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan, Göteborg

Norconsults arkitekter har på uppdrag av Framtiden Byggutveckling och Bostadsbolaget tagit fram en detaljplan för ett stort bostadsområde i närheten av Härlanda Tjärn i Göteborg. Planen rymmer sammanlagt 249 hyresrätter och Norconsult har varit med från första skiss till beviljat bygglov.

Projektet gäller en omfattande detaljplan där stor omsorg har lagts vid utformningen av området som helhet. Norconsult har föreslagit en varierad bebyggelse, både vad gäller volymer, utformning och storlek på lägenheter. Planen består både av punkthus och något lägre lamellhus med yteffektiva och trivsamma lägenheter. Genom att utgå ifrån ett mindre antal typlägenheter läggs en grund till en effektiv byggprocess och god projektekonomi.

En utmaning har varit att skapa attraktiva och tillgängliga bostadsgårdar i den sluttande terrängen. Punkthusens gård är placerad på byggnadernas ovansida och ansluter där till befintlig skogsmark med naturmarksklädda slänter medan de lägre lamellhusen omsluter en gemensam gård i olika nivåer som skapar en varierad och grön utemiljö.

Projektet omfattar förstudie och underlag inför detaljplan, program- och systemhandling, bygglovshandling och FU för totalentreprenad. Norconsult har bistått med kompetens inom Arkitektur, Landskapsarkitektur, Akustik, 3D-visualisering, Mark, Tillgänglighet och BAS-P.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss