Bild: visionsbild av Scott Rasmusson Källander

Detaljplan Centrumvägen, Trosa

Norconsult har tagit fram en detaljplan för flerbostadshus i Vagnhärad på uppdrag av Trosa kommun. Projektet har involverat flera olika kompetenser, främst stadsbyggnad, arkitektur och VA, och Norconsult har drivit detaljplanen från planstart till antagande.

Den aktuella marken har ett vackert läge vid Trosaån och rymmer bland annat natur-, rekreations- och kulturmiljöer samt fornlämningar. Norconsult fick i uppdrag att ta fram ett skissförslag för att påvisa att marken kunde bebyggas med hänsyn till alla viktiga värden. Därefter utlyste kommunen en markanvisningstävling som vanns av Tindra Fastigheter i samarbete med Scott Rasmusson Källander. Förslaget från Tindra Fastigheter låg sedan till grund för detaljplanen.

Detaljplanen rymmer cirka 50 nya bostäder i sex bostadshus på två till tre våningar. Stor omsorg har lagts på placering av byggnader, gestaltning och skala för att exploateringen ska fungera med och belysa de befintliga kulturmiljöintressena. Bostadsbebyggelsen ska avspegla den intilliggande naturen och planförslaget ger även förslag på växtlighet som kan spegla och förstärka områdets flora och fauna. Fasader ska huvudsakligen vara av trä där färgsättning huvudsakligen ska vara i jordartskulörer eller obehandlat träd. Även tak ska vara i en neutral färgsättning.

Förutom bebyggelse reglerar planförslaget även ett stort naturområde norr om föreslagen bebyggelse för att säkerställa natur- och rekreationsvärden på lång sikt. Detaljplanen ger även förslag på hur fornlämningsområdet norr om planområdet kan tillgängliggöras.

  • Maria Hjort

    Avdelningschef Stadsbyggnad

  • Kontakta oss