Foto Norconsult

Lokaliseringsstudie för väg 19

Norconsult har fått i uppdrag att utarbeta en vägplan för väg 19. Vägen är en viktig nord-sydlig förbindelse mellan Ystad och Broby och den befintliga vägen är för smal i förhållande till trafikbelastningen.

Dagens väg saknar separata gång- och cykelvägar samt mitträcke. Trafikverket planerar därför att separera mötande körfält på sträckan mellan Härlöv och Karpalund och bygga en cykelväg med målet att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten. Busshållplatser kommer också att anpassas för snabbare och mer attraktiv kollektivtrafik.

För att identifiera den optimala rutten och visualisera möjliga vägsträckor har Norconsult använt GeoRaptor. Verktyget ger opartiska resultat och tydliga svar vilket varit ett nyckelstöd för alla involverade tekniska discipliner. Dessutom har Norconsult använt sitt egenutvecklade verktyg GeoPangea. GeoPangea är en kraftfull databaslösning som hanterar och effektiviserar användningen av geografiska data från olika offentliga organisationer och sparar tid och resurser vid insamling och användning av geografiska data från olika myndigheter.

Projektet har inkluderat ett nytt koncept för hållbarhetsworkshop byggt kring Norconsults innovationsprocess i kombination med Trafikverkets projektledningsverktyg för hållbarhetsfrågor (SUNRA). Konceptet har utvecklats i samarbete med Norconsult och Trafikverket och identifierade konkreta förbättringar inom områden som kulturarv, klimatanpassning och markförvaltning samt användning av jordbruksmark.

  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Kontakta oss