Kartläggning av PFAS-halter i jord

Inför etableringen av en energipark genomförde Norconsult en kompletterande miljöteknisk markundersökning, där förekomst och rörelse av PFAS vid en tidigare kommunal flygplats undersöktes. Arbetet bestod av jordprovtagning i 33 punkter, fördelade över flygplatsens olika riskobjekt såsom brandövningsplatser, hangar och uppställningsytor.

Jorden undersöktes för att utreda förekomst och spridning av PFAS och få en bild över föroreningssituationen innan nyetablering av området. Norconsult genomförde provtagning av jord i totalt 33 punkter, där analyser för förekomst av som mest 35 olika PFAS genomfördes. Provurvalet skedde efter ett antal fältmätningar.

Resultaten påvisade ingen betydande spridning av PFAS inom området. Samtliga uppmätta PFAS-halter underskred gällande gränsvärden med god marginal. Däremot konstaterade undersökningen att resultatet från undersökningen av två punkter överskrider de nya gränsvärden för PFAS i jord och grundvatten som kommer att börja gälla 2026.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss