Kulturhustorget i Skövde

Kulturhuset i Skövde är en av regionens mest besökta mötesplatser. Skövde kommun anlitade Norconsults landskapsarkitekter och arkitekter för att synliggöra dess torg mot omgivande gatumiljö och stärka det som träffpunkt i staden.

Kulturhistorisk miljö

Kulturhusets tongivande 1960-tals arkitektur och materialval har präglat och inspirerat vid gestaltningen av torget, vilket syns i detaljer, material- och möbelval samt belysning. Skiffer från befintliga murar som tas ned har i största mån återbrukats till nya element.Öppet och överblickbart

Det nya torget är öppet med tydliga kopplingar mot målpunkter och entréer. En glaslanternin tas ned vilket ger plats för en flexibel torgyta för evenemang och uteservering. I söder utvidgas torgytan mot Hertig Johans gata, ett av Skövdes huvudstråk mellan resecentrum till city. Nivåskillnaden mellan torg och gata tas tillvara som gradänger med sittplatser i bästa sol- och spanläge.

Gestaltning av gatumiljö

I samband med upprustningen av Kulturhustorget sågs en möjlighet att även modernisera den intilliggande gatumiljön och färdigställa en påbörjad upprustning av stråket längs Hertig Johans gata.

Genom varsam gestaltning har gaturummets befintliga rutnätskaraktär värnats och kopplats samman med omgivande gator. Trottoarerna har breddats för att öka framkomlighet och tillgänglighet för fotgängare och cyklister. Gatornas hierarkier markeras med olika markmaterial och möblering.

Team Landskap och Arkitektur på Norconsult har genomfört förstudie, programskede och projektering för torget, intilliggande gatumiljö samt ett nytt miljöhus och inbyggnad av en nödtrappa.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss