Nittälven

Biotoprestaurering Nittälven

Länsstyrelsen i Örebro län har under några år drivit ett projekt för att återställa flera mil av flottledspåverkade forsområden i Nittälven. Vi på Norconsult har ansvarat för maskinledning vid praktiskt utförande av biotopvårdsarbete i vattendraget.

Nittälven är ett oreglerat vattendrag som meandrar sig från sjön Nitten i Dalarnas län till sjön Ljusnaren i söder. Nittälven rinner fram genom en stor variation av artrika miljöer så som rasbranter till hedar, sandbarrskogar, brandfält och myrmarker.

Nittälven är i sig nästintill unik i Bergslagen då den är opåverkad av reglering, men däremot finns det mycket spår som är länkat till den flottning av timmer som förekommit historiskt i vattendraget. De största effekterna i Nittälven som härör till denna epok är den kraftiga rensning av vattendraget som skett till förmån för timmerflottningen.

Återställande av flottleder

Strömsträckor med en naturlig förekomst av strukturer så som sten, grus, sand och död ved är en biotop som genom uppdämning, vattendragsreglering samt flottledsrensning idag är en bristvara i vårt land. Länsstyrelsen i Örebro län har under några år drivit ett projekt som innefattar att återställa flera mil av flottledspåverkade forsområden i Nittälven.

Syftet är att återställa forssträckor genom att återföra strukturer som tidigare tagits bort och på så sätt återskapa en heterogenitet i vattendraget, en mångfald av mikrohabitat och genom detta erhålla ett stort spann av olika förutsättningar för organismer i och intill Nittälven. Vår roll i projektet har varit maskinledning vid praktiskt utförandet av biotopvårdsarbete i vattendraget.

  • Frans Göransson

    Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

  • Kontakta oss