Bild på en vattenledning med fyren Långe Jan i bakgrunden

Vatten- och spillvattenanslutning till Ottenby fyrby

Norconsult har utrett möjligheterna att förse Ottenby fyrby med vatten. Med hjälp av kompetens inom VA, el- och styr samt miljö och processteknik levererades en lösning som kan förse det populära turistmålet Långe Jan med dricksvatten även i framtiden.

Ottenby fyrby med fyren Långe Jan är beläget i Ottenby naturreservat på Ölands södra udde. Reservatet består av vidsträckta sjömarker, buskmarker med tok och hagtorn och den magnifika Ottenby lund som har kungliga anor från 1700-talet.

Platsen lockar många turister under sommarmånaderna och på grund av klimatförändringarna har den källa som förser Ottenby fyrby med vatten fått allt svårare att leverera den mängd som behövs. Länsstyrelsen i Kalmar län har sedan tidigare utrett olika möjligheter att förse platsen med dricksvatten, bland annat ett nytt avsaltningsverk, sjöledningar och ledningar via bergschakt, men förkastat alternativen eftersom de varit för kostsamma eller skulle orsaka för stora ingrepp i den värdefulla naturen.

Krävde ett innovativt tankesätt

Under hösten 2020 påbörjade Norconsult en förstudie för att utreda möjligheterna att förse Ottenby fyrby med vatten på annat sätt. Platsens förutsättningar krävde ett innovativt tankesätt, ett traditionellt schakt för att förlägga ledningar var uteslutet. Ingen åverkan får göras på berget som finns på ca 20 centimeters djup, samtidigt får inget synas ovan markytan. Platsen omfattas av 17 natur-, kultur och riksintressen som behövs tas hänsyn till vid utformning av systemet, bland annat fornlämningar, naturreservat, natura 2000 och fågelskydd.

Ett antal olika alternativ presenterades i en förstudierapport och resulterade i en samverkansentreprenad mellan Länsstyrelsen, Norconsult, Älmby Entreprenad AB och Eddy Sandgren. Slutligen framarbetades ett sätt att förse platsen med vatten hjälp av anslutning för dricksvatten och spillvatten till Mörbylånga kommuns ledningsnät.

Håller en låg temperatur

Det system som valdes är av typen Eltas. Det är en rörtyp som likt fjärrvärmeledningar har en tjock isolering kring ledningarna för dricksvatten och spillvatten, men även en tredje ledning som med hjälp av en cirkulationspump cirkulerar dricksvattnet i ledningen. Den tjocka isoleringen, det cirkulerande vattnet och en styrning av systemet gör att ledningen inte fryser vintertid samt håller en låg temperatur på dricksvattnet sommartid. Ledningen har förlagts ovanpå berget, i direkt anslutning till den väg som leder till Ottenby fyrby. Vägens slänt har förlängts något för att ge precis den lilla täckning som ledningen behöver för att inte vara synlig ovan mark.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss