Ledningsrör
Foto: Shutterstock

Ledningskorridor för VA-anläggningar, Göteborg

Norconsult har gjort en förstudie för överföringsledningar till framtida exploateringsområden på Hisingen. Uppdraget var att föreslå en ledningskorridor för överföringsledningar och minimera hinder och utmaningar som finns vid anläggning av VA-ledningar i området.

Norconsults har använt en framkomlighetsmetod, GeoRaptor, som bygger på att relevant geodata, analyseras och viktas med hänsyn till framkomlighet. Bland annat har geodata inom miljö, kulturvård, markanvändning och andra skyddade områden som har betydelse vid anläggning av VA-ledningar använts. Geodata viktades och resulterades i ett cost-raster som representerar framkomligheten. Utifrån analys av cost-rastret erhölls en korridor med bäst framkomlighet. Korridoren visualiserades på en karta och justerades delvis med hänsyn till VA-tekniska förutsättningar för att en optimal ledningsdragning.

 

  • Johan Sivengård

    Divisionschef Vatten, Infrastruktur & Transport

  • Kontakta oss