Solcellspark
Samuel Faber

Solkraftsparker i Dalarna, förstudier och tillståndsprocess

Norconsult har fått i uppdrag att göra förstudier och ta fram nödvändiga tillståndshandlingar åt St1 för tre solkraftsparker i Dalarna. St1 har satsat på vindkraft i 10 år och nu investerar man i flera sol- och vindkraftparker i Sverige.

Uppdraget har gått ut på att göra förstudier gällande byggbarhet samt ta fram parklayouter med solpaneler, vägar, transformering och anslutningspunkt för tre anläggningar i Borlängetrakten. Byggkostnad och produktionsmöjligheter har presenterats för respektive anläggning. Utmaningen i uppdraget har varit att ta hänsyn till topografi, geologi och angränsande infrastruktur som har stor påverkan på byggbarheten inom den fastighet St1 har arrendeavtal för. Förstudierna ligger till grund för beslutsfattande hos beställaren samt utgör till viss del även bilagor i efterföljande tillståndsärenden.

Norconsult ansvarar även för att ta fram fullständiga handlingar inför samråd enligt 12 kapitlet 6§ i miljöbalken. Vi har även varit rådgivande i processen att besluta om strategi för tillståndsansökan, där olika alternativ är möjliga. För- och nackdelar, med att välja ansökan om frivilligt tillstånd enligt kapitel 9 i miljöbalken (inklusive MKB) respektive samråd, har diskuterats. Inom ramen för beslutet att samråda har Norconsult även diskuterat att inkludera flera solparker på samma gång, som då behandlas som ett ärende. Allt med ett effektiviseringssyfte för båda parter.

Som del av samrådsanmälan ser Norconsult till att erforderliga naturvärdesinventeringar ”NVI”. Vi identifierade i ett tidigt skede att det fanns behov av arkeologiska utredningar i området. I detta fall har det resulterat i att Norconsult står för naturvärdesinventeringar och fågelinventeringar, medan Länsstyrelsen upphandlar arkeologisk utredning enligt deras rutiner och önskemål.

Utöver förstudier och tillståndsprocess hjälper vi St1 att ta nödvändiga kontakter både på regionnät- och lokalnätsnivå för att sondera möjligheten till nätanslutning av anläggningarna. Även för mindre anläggningar är dessa ansökningar en utmaning då det svenska elnätet är trångt, både på högspännings- och mellanspänningsnivå.