Egil Hogna, koncernchef Norconsult AS

2020 års resultat och Q4-rapportering: Stark omsättnings- och resultatutveckling för Norconsult

Norconsultkoncernen levererade stark tillväxt i omsättning och underliggande resultat 2020, trots ett krävande år som präglats av coronapandemin. Bruttoomsättningen för koncernen uppgick till 6 932 MNOK för 2020 mot 6 289 MNOK för 2019. Detta motsvarar en ökning med 643 MNOK (10,2 procent), där den organiska tillväxten (exklusive förvärv) uppgick till 6,6 procent. Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar och nedskrivningar uppgick till 438 MNOK jämfört med fjolårets 461 MNOK.

Rörelseresultatet påverkas av en förändring av bonusprogrammet i bolaget Norconsult AS, där detta tidigare utbetalades som utdelning genom en separat andelsklass (B-aktier). Vid en extra bolagsstämma beslutades att B-aktierna ska omvandlas till stamaktier och ersättas med ett lönebonusprogram för alla anställda i företaget. Förändringen gör att koncernens rörelseresultat för 2020 minskar med ca. 128 MNOK.

Totala goodwillavskrivningar och nedskrivningar för koncernen för 2020 uppgår till 172 MNOK och EBITA är 610 MNOK, med en marginal på 8,8 procent (7,4 procent)

Omsättningen för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 1 953 (1 817) MNOK, en ökning med 7,4 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 85 (94) MNOK, vilket inkluderar en avsättning om 32 MNOK kopplad till lönebonusen som ersätter den tidigare B-aktiemodellen. En omarbetning av jämförbara siffror för fjärde kvartalet 2019 skulle ha resulterat i ett rörelseresultat om 70 MNOK. Underliggande rörelseresultatet för sista kvartalet 2020 utgör en stark resultatförbättring jämfört med motsvarande period föregående år.

– Vi är mycket nöjda med både omsättningstillväxten och den underliggande resultatutvecklingen för 2020 och fjärde kvartalet. Fjolåret var ett speciellt och krävande år på grund av coronapandemin, och jag vill rikta ett stort tack till kunder, samarbetspartner och kollegor för alla era insatser. Jag är imponerad och tacksam för att vi trots pandemin kan redovisa ett solitt resultat, säger Norconsults koncernchef Egil Hogna.

Alla affärsområden uppvisar omsättningsförbättringar. Norconsult har haft en särskilt god utveckling i Sverige och Danmark under 2020, med en resultatförbättring på nästan 50 procent för affärsområde Norden. Omsättningstillväxten är ett resultat av både organisk tillväxt och förvärv, och påverkades särskilt positivt av helårseffekter av förvärven av ECT, Øvre Romerike Prosjektering och danske KHS Arkitekter. Resultatförbättringen beror också på coronarelaterade kostnadsbesparingar, t.ex. minskat resande och färre kurser, evenemang etc.

I Norge har Norconsult genomfört några mindre förvärv under 2020: SG Arkitektur AS i Hønefoss, Kosbergs Arkitektkontor AS i Molde och A3 Arkitektkontor AS i Harstad. På arkitektursidan märktes en viss nedgång i aktivitetsnivån till följd av coronapandemin.

Spännande uppdrag och hög aktivitet
2020 var ett speciellt år för alla. Trots coronapandemin har Norconsult vunnit flera större och mindre uppdrag och samtidigt haft en hög aktivitet med flera pågående projekt, både i och utanför Norden.

I Norge fortsätter företaget sitt arbete med projektering av flera uppdrag inom olika affärsområden. I Bærum är Norconsult involverade i projektet "Vestkorridoren", en detaljplan för sträckan E18 Ramstadsletta – Slependen väster om Oslo. Norconsult har också anlitats av det statliga bolaget Nye Veier för att planera den yttre ringvägen vid E39/E18 i Kristiansand. Företaget arbetar även med projektering av en ny vattenreningsanläggning för vattenverket i Asker och Bærum (ABV). I Brevik arbetar Norconsult med planeringen av Norges första fullskaliga avskiljningsanläggning för koldioxid. Företaget har också varit ansvarigt för förstudie och framtagning av skisser för den nya flygplatsen i Bodø, ett projekt som med fokus på hållbarhet ska skapa en helt ny stadsdel. Norconsult är involverat i projekteringen av en ny klinik och byggnad för protonterapi vid Radiumhospitalet i Oslo, samt ytterligare sjukhusprojekt.

I Sverige har Norconsult tecknat ett antal ramavtal inom flera olika affärsområden. Företaget har stärkt sin position inom affärsområdet Arkitektur och samhällsplanering genom uppdrag för Polarbröd, Lokalförvaltningen Göteborg och gruvföretaget LKAB. Norconsult AB har också vunnit uppdraget att projektera akustiken för ett nytt konserthus i Lund. I december 2020 offentliggjorde Trafikverket att Norconsult fått Mälarbanans arbetsmiljöpris 2020 för sitt nyskapande arbete som karakteriseras av innovation, samarbete och engagemang i arbetsmiljöfrågor. I november 2020 blev Sävehuset, en grundskola på Gotland, utsedd till Årets miljöbyggnad i Sverige.

I Nordhavn i Köpenhamn har Norconsult ansvarat för projektering av domstolsbyggnaden Østre Landsret, ett byggprojekt med 20 rättssalar, väntrum och kontor. Projektet har hållbarhetscertifieringen Miljöbyggnad nivå Guld. Norconsult i Danmark har också haft en central roll i projekteringen av ett betong- och materiallaboratorium vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU), vilket ska uppföras som en del av ett forskningsprojekt om klimatvänlig betong.

Attraktiv arbetsgivare
Under 2020 utmärkte sig Norconsult som företag inom olika affärsområden. Norconsult fick utmärkelsen AEC Excellence Awards för sina innovativa digitala lösningar för vägprojektet E39 Kristiansand väst – Mandal öst, ett uppdrag som genomfördes i samarbete med AF Gruppen. Detta var branschens första helt digitaliserade infrastrukturprojekt.

Yrkesverksamma ingenjörer utsåg i november Norconsult till Norges näst mest attraktiva arbetsgivare i den årliga undersökningen Universum Professional Survey, och bäst i branschen i kategorin ingenjörskonsulter. I slutet av 2020 hade

Förstärkt hållbarhetssatsning
Bygg- och anläggningsbranschen är Norges största fastlandsindustri, men denna sektor står även för en betydande del av klimatutsläppen. Med ett värdeskapande på nästan 400 miljarder och 350 000 anställda är detta en bransch som är helt central för värdeskapandet, både lokalt och nationellt.

Norconsult deltar i branschinitiativet Sammen 2020, där företaget åtar sig att bidra till att branschen, som idag står för en stor del av växthusgasutsläppen, minskar sitt klimatavtryck. Under 2020 gick Norconsult också med i FN:s Global Compact, världens största hållbarhetsinitiativ, samt i det norska näringslivets klimatinitiativ Skift, som syftar till att gå före och visa på de affärsmöjligheter som finns i övergången till ett utsläppsfritt samhälle.

– Trots att konkurrensen på marknaden är hård upplever jag att Norconsult har goda förutsättningar för vidare tillväxt och utveckling. Under flera år har vi arbetat systematiskt för att rekrytera de bästa hjärnorna, medarbetare som ständigt gör det lilla extra för att skapa värde för våra kunder. Vår satsning på nyskapande och innovation, både internt och i våra projekt, ger oss en bra grund att stå på. Vi utmanar ständigt etablerade sanningar och söker efter mer hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar som är anpassade till morgondagens samhälle, säger Hogna