Vindkraftsparkerna kommer kunna generera 241 megawatt när alla turbiner är i drift. Den förväntade produktion motsvarar energiförbrukningen av cirka 46 000 villor. Foto: Jämtkraft

Energiprojekt som bidrar till Sveriges miljömål

Uppemot två mil kraftledning, en ny fördelningsstation och två nya vindkraftsparker. Norconsult har deltagit i Jämtkrafts vindkraftsprojekt. Satsningen är en viktig del i regeringens mål om att öka andelen förnybar energi.

Fem år av arbete med förstudie, tillstånd, projektering och slutligen två års byggtid är nu till ända. Nu är den nya kraftledningen på plats. Den överför el från två vindkraftparker till det nationella stamnätet. Ledningen är dragen mellan stamnätstationen Rätan och de två vindkraftparkerna Länsterhöjden och Storflötten i Ånge kommun i Västernorrland.

Norconsult har, genom Jämtkraft, stått för projektledning, projektering och konstruktion av den nya högspänningsledningen för 220 kilovolt. I projektet ingick även att projektera och projektleda byggnation av en fördelningsstation för Länsterhöjdens och Storflöttens vindkraftparker. – Det var ett väldigt positivt projekt som bidragit till många arbetstillfällen under byggnationsfasen. Och det kommer fortsätta att bidra med arbetstillfällen i och med att kraftledningen, fördelningsstationen och vindkraftsparkerna måste underhållas, säger Norconsults Robert Asplund som varit ansvarig projektledare.

Mot initialt beräknade 203 megawatt kommer vindkraftsparkerna att kunna generera totalt 241 megawatt när alla turbiner är i drift. Vindparkernas förväntade produktion motsvarar energiförbrukningen av cirka 46 000 villor. – Det här är ett relativt stort projekt som definitivt kommer bidra till målet om mer förnyelsebar energi nås, säger Robert Asplund.

För att dagens miljöproblem inte ska lämnas över till kommande generationer har regeringen genomfört stora satsningar på miljö och klimat. I satsningarna ingår att Sverige ska ha ett robust elsystem, med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. År 2040 ska elproduktionen vara 100 procent förnybar och energianvändningen ska 2030 vara 50 procent effektivare än 2005.

Jämtkrafts ledning har kapacitet så att det i framtiden även är möjligt att ansluta en tredje vindkraftpark, Nordkölen, som i dagsläget är i tillståndsskedet. Tillsammans kommer de att utgöra Rätanklustret med en maximal produktionskapacitet på 435 megawatt. – Utöver att bidra till förnybar energi så skulle jag säga att projektet bidragit med relationsbyggande som kan gynna oss i kommande projekt. Och för min del har det här varit ett mångfasetterat och väldigt lärorikt uppdrag, säger Robert.