Foto: Wikipedia, CC by 2.5

Förlängt liv för unik bro

Strömsundsbron är världens första moderna snedkabelbro och unik i flera bemärkelser. Norconsult har utfört bärighetsberäkning på bron som nu kan stå i många år till.

När Strömsundsbron invigdes år 1956 var den världsunik och en föregångare i modern ingenjörskonst. Bron anses vara den första moderna snedkabelbron i världen.

– Det är på grund av Strömsundsbrons intressanta plats i brobyggandets historiska utveckling som uppdraget om brons bärighetsberäkning var så pass prestigefyllt för oss, säger Ginko Georgiev, brokonstruktör på Norconsult. Vid bärighetsberäkningar kontrolleras befintliga broars bärförmåga för dagens trafiklaster. I och med att tyngre laster kör på våra vägar är det viktigt att infrastrukturen klarar dagens fordon.

– Våra beräkningar visade att bron håller en ganska hög kvalitet. Vi hittade inte någon direkt risk för utmattning eller utmattande skador som kan härstamma från konstruktionens ursprungliga utformning. Så vi konstaterade att bron har alla förutsättningar för att fortsätta vara i drift, säger Ginko.

Att göra bärighetsberäkningar på befintliga broar fyller flera funktioner. Först och främst är det en säkerhetsåtgärd som säkerställer att bron håller. Det finns också ekonomiska och miljömässiga vinster i att behålla gamla broar i drift så länge som möjligt.

– Att riva och bygga nytt är ofta en resurskrävande process och inte positivt för miljön. Håller man koll på Strömsundsbron, utför regelbundet underhåll och renoverar den när skador uppstår så tror jag att den kan stå i många år till, säger Ginko.