Egil Hogna, koncernchef Norconsult

Första kvartalet 2021: Ökad omsättning och förbättrat resultat för Norconsult

Norconsult-koncernen redovisar en tillväxt i både bruttoomsättning och rörelseresultat för det första kvartalet 2021. Bruttoomsättningen blev 1 900 MNOK, jämfört med 1 801 MNOK första kvartalet i fjol. Det motsvarar en ökning på 99 MNOK (5,5 procent), där den organiska tillväxten, exklusive förvärv, var 5,2 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 145 MNOK, jämfört med fjolårets 92 MNOK.

Rörelseresultatet för båda åren har justerats för den lönebonus som infördes när B-aktiesystemet avvecklades. Koncernen redovisar en rörelsemarginal på 7,6 procent (5,1), medan EBITA-marginalen före goodwillavskrivningar var 9,2 procent (6,9) det första kvartalet 2021.

När man beaktat att det var 16 arbetstimmar färre i den norska delen av verksamheten jämfört med samma kvartal i fjol blev den underliggande tillväxten cirka 7,5 procent för koncernen. Vissa kostnadsbesparingar kan fortfarande kopplas till smittskyddsåtgärder, reserestriktioner och liknande.

– Med tanke på pandemin och den tuffa konkurrensen på marknaden är detta goda resultat. Verksamheten är i full gång med en stabil orderingång och hög sysselsättningsgrad, trots coronaläget. Det är glädjande att se att det är särskilt god utveckling för affärsområde Norden, där omsättningstillväxten är hög och lönsamhetsutvecklingen god, säger Norconsults koncernchef Egil Hogna.

Alla affärsområden redovisar tillväxt vad gäller både bruttoomsättning och rörelseresultat. I Norden ökade bruttoomsättningen med 72 MNOK, vilket motsvarar en ökning med 14,7 procent jämfört med i fjol. Tillväxten är uteslutande ett resultat av organisk tillväxt.

Stärker tvärfackligt samarbete i Norden

Den här veckan blev det klart att Norconsult förvärvar danska RUBOW arkitekter med närmare 100 medarbetare, varav de flesta är arkitekter.

– Vi ser att tvärfacklighet ger en konkurrensfördel. För att maximera hållbarheten och produktiviteten i projekten är det viktigt att arkitekterna och ingenjörerna har ett nära samarbete. På Norconsult har vi nu ca. 850 arkitekter, vilket ger stora synergieffekter, säger Hogna.

Utöver RUBOW har Norconsult-koncernen hittills under 2021 förvärvat företagen Pecom AS i Flekke, Bothnia VVS Ingenjörer AB i Luleå, AG Plan og Arkitektur AS i Ørsta och Citiplan AS verksamhet i Larvik.

Stor aktivitet

Under det första kvartalet 2021 har det varit mycket aktivitet och vi har jobbat med många spännande projekt. I januari skickades i Norge den första digitala detaljplanen ut till berörda grannar till den nya E6:an söder om Trondheim. Norconsults informationssystem (NoIS) har varit centralt för utvecklingen av denna lösning.

I februari tecknade Norconsult ett ramavtal med norska trafikverket (Statens vegvesen) gällande kontroll och godkännande av betongbroar, stålbroar och träbroar, och bedömdes då vara det konsultföretag som hade störst kompetens på broar. Under det första kvartalet gick Norconsult vidare med planeringen av E39:ans sträckning vid Kristiansand och E18 vid Bærum. Norconsult är även involverat i planeringen av E6 Korporalsbrua–Prestteigen och E6 Gyllan–Kvål samt E6-sträckningen Roterud–Storhove. Inom hälsosektorn arbetar företaget med projekteringen av bland annat en ny klinik- och protonbyggnad vid Radiumhospitalet samt sjukhusen i Hammerfest, Narvik och Drammen. Företaget har även en central roll i projekteringen av ett antal skolbyggnader och spännande industriprojekt, exempelvis en ny anläggning för CO2-infångning för Norcem i Brevik.

Även i övriga Norden har det hänt mycket under det första kvartalet 2021.

Norconsult i Sverige har fått i uppdrag att projektleda saneringen av PFAS-förorenad mark (perfluorerade ämnen) vid Örnsköldsvik Airport och Midlanda Flygplats. Företaget har även tecknat ett treårigt ramavtal med Vattenfall Produktion, ett uppdrag som för Norconsults del beräknas omsätta ca. 100 MSEK. Det har även tecknats ett ramavtal om konsulttjänster med Svenska kraftnät. Affärsområdet Arkitektur och samhällsplanering tecknade nyligen ramavtal med ett antal svenska kommuner, avseende både stadsutveckling och arkitektur.

I Danmark levererar Norconsult alla ingenjörstjänster i samband med uppförandet av en ny polisstation i Silkeborg som förväntas stå klar 2021. I Herlev utanför Köpenhamn har företaget fått det utmanande uppdraget att renovera och bygga om ett butikscentrum i Herlev, som ska utökas till att även omfatta bostäder och affärsverksamheter.

Ny koncernledning

I april fattades det beslut om en ny organisation och koncernledning för Norconsult. Den nya koncernledningen har utökats för att förstärka strategiskt viktiga satsningar på tillväxt, digitalisering och hållbarhet i Norden. För att förstärka koncernens nordiska satsning har bl.a. verksamheterna i Sverige och Danmark blivit egna affärsområden inom den nya organisationen. Dessutom har Förnybar energi, Digitalisering och koncernens bemanningsverksamhet i Technogarden etablerats som egna affärsområden. Affärsområdena Huvudkontor och Regioner Norge bibehålls.